Valitse sivu

Miessakit ry:n toiminta perustuu mieserityisyyteen. Palvelut ovat miesten rakentamia ja ne on kohdennettu miehille. Työmuotojen sisällöllisessä kehittämisessä on huomioitu sekä miesten yksilölliset että toistuvat kokemukset. Valtaosa miehistä saa yhdistyksen palveluista sitä mitä hakee.

Mieserityisyyttä voidaan pohtia ja hyödyntää sekä filosofisella, yhteiskunnallisella että käytännön tasolla. Miessakit ry huomioi ne kaikki, mutta keskittyy tuki- ja vertaistoiminnassaan käytännön tasoon. Näin viestintä on selkeätä ja palvelut itsessään helposti lähestyttäviä. Mieserityisyyttä on ymmärtää, että näin pitääkin olla. Sama selkeys ja suoruus toistuvat asiakastyössä ja vertaistoiminnassa. Mieserityisyys kruunataan siten, että mies kohtaa yhdistyksen palveluissa aina miehen.

Teemat ja valitut työtavat määrittävät osaltaan sitä mitä mieserityisyys kussakin työmuodossa on. Pääosa mieserityisistä tekijöistä on kuitenkin yhteneväisiä. Jo ennakkoon pyritään huolehtimaan mahdollisimman hyvin siitä, että mies tietää mitä tulee saamaan. Työskentelyssä käydään läpi konkreettisia asioita​ ja niihin suostutaan myös ottamaan kantaa. Miesten kykyä sanottaa kokemuksiaan ja tarpeitaan vahvistetaan. Osallistujapalautteet kertovat, että miestyöntekijän ja miesvertaisten kohtaaminen vahvistaa luottamuksellisuutta, madaltaa ymmärryksen kynnystä ja antaa erityistä kaikupohjaa omille ajatuksille.

Mieserityisyyden yhteiskunnallisen tason hyödyntäminen vahvistaa palvelujen osumista ajan ilmiöihin ja niiden vaikutuksiin. Näin huomioidaan sosiokulttuuristen ja historiallisten tekijöiden merkitykset niissä eri tilanteissa, joissa miehet tarvitsevat ja hakevat apua. Samalla otetaan huomioon ne yhteiskunnalliset tekijät, jotka vahvistavat miesten hyvinvointia. Mieserityisyys yhteiskunnallisella tasolla tarkoittaa myös vaikuttamista sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen kehittämiseen ja lainsäädäntöön niin, että miesten hyvinvointi vahvistuu miesten erityistarpeiden kuulemisen ja ymmärtämisen kautta.

Kaiken mieserityisen toiminnan ytimessä on filosofinen taso. Siinä tutkitaan biologiaa ja sen psykologisia vaikutuksia mieheyteen sosiokulttuuristen tekijöiden ohella. Tietoisuus siitä, että Miessakit ry:ssä huomioidaan myös esimerkiksi sukupuolen vaikutukset mieheyteen, lujittaa luottamusta työn laatuun.

Mieserityisyys ei ole itseisarvo, vaan tärkeä elementti sukupuolten välisessä kumppanuudessa. Mieserityisyys on siten osa ihmisten yhteistä vastuunkantoa toistemme ja yhteiskunnan hyvinvoinnista.

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry