Välj en sida

Framsida

På svenska

Miessakit rf är en medborgar- och expertorganisation som stöder mäns mentala, psykiska och sociala tillväxt. Organisationens verksamhetsformer kompletterar de befintliga kristjänsterna för män samt främjar våldfritt familjeliv. Föreningen kopplar samman mansgrupper med likartade mål runt om Finland och upprätthåller internationella kontakter inom sitt verksamhetsområde.

Miessakit har ett riksomfattande nätverk av lokala frivilliga kontaktpersoner som ger information om föreningen och dess verksamhet. Miessakit ger också ut litteratur inom sitt verksamhetsområde och strävar till att främja männens synvinkel i samhället.

Mansgruppsverksamheten

Målsättningen för Miesryhmätoiminta-mansgruppverksamheten är att samla ihop män runt om landet i smågrupper. I dessa diskuterar deltagarna olika frågor kopplade till männens liv och reflekterar tillsammans för att finna byggstenar för sin personliga mentala tillväxt. Ett mångårigt utvecklings- och bakgrundsarbete påvisar att mansgrupperna även kan inneha en viktig roll i den förebyggande hälso- och socialpolitiska verksamheten. Den finska mannen som traditionellt döljer sina problem kan via grupperna få nytt mod och självförtroende samt låta sig accepteras i sin manlighet med de problem och den osäkerhet som denna innebär. Samtidigt blir tröskeln för att söka stöd och vård lägre, vilket innebär att man söker hjälp innan krisen eller sjukdomen förvärras och situationen blir betydligt svårare att lösa. Dessutom fungerar mansgrupperna som ett stöd med tanke på mindre vardagliga frågor och utmaningar. Detta förebygger att ouppklarade saker hopar sig.  

Stöd för att avstå från användning av våld i nära relationer

Lyömätön Linja riktar sig till män som använt fysiskt eller psykiskt våld i sina nära relationer. Målsättningen för det individuella arbetet är att hjälpa kunden avstå från våld. Via psykoterapeutisk bearbetning kan han fånga upp kopplingar mellan känsloliv och beteende som väsentligt påverkar användningen av våld. Den grundläggande förutsättningen för samarbetet är att kunden vill avstå från sitt våldsamma beteende. 

Pappaverksamheten

Pappaverksamheten Isyyden Tueksi strävar till att framställa och genomföra utbildningar och strukturer som stödjer faderskap. Å ena sidan ger dessa verksamhetsformer männen möjlighet att delta i kamratstödgrupper för pappor i samband med kommunal förlossningsförberedelse eller frivillig verksamhet. Å andra sidan kan medarbetarna hos de kommunala och övriga tjänstproducenterna specialisera sig på pappastöd. Pappaförberedelsen svarar på det behov som vuxit fram dels i och med att männen allt oftare kan delta i förlossningen och i småbarnsfostran, dels för att man i den moderna familjeförberedelsen bör beakta faderns särkaraktär, som är ett viktigt inslag i familjen.

Stöd i skilsmässan 

Erosta Elossa är en riksomfattande tjänst som erbjuder stöd och rådgivning för män med problem i anslutning till skilsmässa. Verksamheten omfattar individuella samtal, rådgivning och kamratgrupper med utrymme för de frågor som uppstår när parförhållandet hotar att upphöra, under själva skilsmässoprocessen och efter skilsmässan. Ett centralt mål är att säkerställa kontinuiteten i förhållandet mellan far och barn också efter skilsmässan.

Erosta Elossa erbjuder individuellt samtalsstöd samt rådgivning via e-post och telefon. I huvudstadsregionen kan kunden boka en tid för ett individuellt möte med någon av medarbetarna vid Erosta Elossa.

Inom Erosta Elossa samlar man ihop och ordnar skilsmässogrupper för män runt om i landet. Att ta del av andras erfarenheter hjälper deltagarna att analysera sina egna skilsmässoprocesser. I gruppen behandlar man känslor framkallade av skilsmässan och diskuterar bl.a. vårdnad och umgängesrätt.

Stöd för invandrarmän 

Stödverksamheten inom Vieraasta Veljeksi riktar sig till invandrarmän. Målet är att stärka deras integration genom att skapa nya former av umgänge och samverkan mellan invandrarmän och finskfödda män. Samtidigt hjälper verksamheten integrera den ursprungliga befolkningen i vårt förändrade samhälle. Tillsvidare har det i Finland haft knappt om mansspecifik stödverksamhet för invandrare. Verksamheten inom Vieraasta Veljeksi har svarat på denna brist genom att skapa en modell där den dubbelriktade integrationen uppnås med hjälp av stödpersoner, studiegrupper, fritidsaktiviteter och påverkansarbete.

Utvecklings- och utbildningsverksamheten 

Miestyön Osaamiskeskus – kompetenscentret för arbetet med män är en specialiserad utvecklings- och utbildningsenhet som undersöker och utvecklar arbetet med män samt förstärker kompetensen hos aktörerna inom området. Verksamheten baserar sig på forskningen inom arbetet med män och manspecifiteten samt strävar till att förmedla denna förståelse genom utbildningar, seminarier och föreläsningar.

Kompetenscentret strävar till att stärka kompetensen i arbetet med män inom sektorerna för social-, hälso-, utbildnings- och ungdomsarbete. Målet uppnås via gemensamma utbildningar och utvecklingsprojekt med olika samarbetsnätverk.

Inom kompetenscentret kopplas utbildning och utveckling friktionsfritt till varandra. Experter och fackmän från olika områden granskar den befintliga informationen i samverkan och framställer utgående från den kompetenser som kan tillämpas i praktiken.

Samhället

Genom sitt sociala påverkansarbete vill föreningen främja den manliga synpunkten i den offentliga debatten, dels genom ställningstaganden, dels genom att ta fram frågor som anses viktiga. Miessakit deltar i debatten via publikationer samt i evenemang och tillfällen utmärkta av en villighet att diskutera för föreningen centrala frågor. Genom sina ställningstaganden och utlåtanden vill föreningen skapa diskussion och på så sätt påverka.