Valitse sivu

Tiivistelmä

Miksi nuoret miehet syrjäytyvät? Miksi he ovat yliedustettuina työkyvyttömissä? Miksi kuitenkin vain yksi kolmasosa TE-palvelujen asiakkaista on miehiä? Minne miehet katoavat? Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia ja ratkaisuja Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Auta miestä mäessä -hankkeessa. Hankkeessa kehitettiin ryhmämuotoista ja toiminnallista valmentavaa palvelua vastaamaan nuorten miesten palvelutarpeisiin.

Kehittämisraportti on suunnattu nuorten miesten (18–29-vuotiaat) kanssa työskenteleville ammattilaisille, kansalaistoimijoille sekä soteja nuorisoalan opiskelijoille. Tavoitteena on tuoda esiin miesja sukupuolisensitiivisen työn merkitys nuorten koulutusja työurapolkujen näkökulmasta. Raportissa kuvataan valmennusmalli, jossa yhdistyvät nuorten miesten ryhmätoiminnan prosessi ja henkilökohtainen mentorointi.

Raportissa käsitellään sukupuolisensitiivisyyden ja mieserityisen lähestymistavan merkitystä yleisemmällä tasolla ja suhteessa nuorten miesten uravalintoihin ja niihin mahdollisesti liittyviin tuen tarpeisiin. Raportin käytännönläheisemmissä artikkeleissa kuvataan hankkeessa kehitettyä valmennusprosessia sekä siihen liitettyä mentorointia osana valmennusta. Kahdessa artikkelissa arvioidaan valmennukseen osallistuneiden nuorten kokemuksia valmennuksesta sekä mentorointia osana valmennusprosessia.

Tätä raporttia voidaan käyttää opaskirjana suunniteltaessa ryhmämuotoisia työtai uravalmennuksia erityisesti nuorille miehille. Toki samoja menetelmiä voidaan käyttää myös muunlaisten ryhmien vetämiseen. Raportin artikkelit toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina ja tarjoavat katsauksen sukupuolisensitiiviseen työotteeseen yleisellä tasolla.

Asiasanat: miehet, nuoret, syrjäytyminen, työkyvyttömyys, ennaltaehkäisy, työvalmennus

Kirjoittaja: Haapanen Ari, VTM, projektipäällikkö, Diakonia-ammattikorkeakoulu. Toiminut hankkeen projektipäällikkönä osallistuen hankkeen valmennusmallin kehittämiseen ja valmennusryhmien käytännön vetämiseen. Aiemmin työskennellyt mm. yritysten yhteiskuntavastuun ja työelämän monimuotoisuuden tutkijana sekä uravalmentajana.