Valitse sivu

Toimintamuodot

Erosta Elossa

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen.

Lyömätön Linja

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Asiakkaaksi voi tulla varaamalla puhelimitse ajan yksilötapaamiseen.

Väkivaltaa Kokeneet Miehet

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminta tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.

Vieraasta Veljeksi

Vieraasta Veljeksi –toiminta edistää maahan muuttaneiden miesten työllistymistä, työelämävalmiuksia sekä kotoutumista mentorointitoiminnan ja suomenkielisen keskusteluryhmätoiminnan avulla.

Toiminnan Miehet

Hyvinvointia ja osallisuutta miehille. Tarjoamme miehille kohdentuvaa ryhmätoimintaa, tukea ja neuvontaa. Monipuolinen ryhmätoiminta sisältää ryhmiä, jotka edistävät hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Yksilötuki koostuu neuvonnasta ja ohjauksesta.

Masennusoireisten Perheiden Isien Tuki
(MASI-toiminta)

MASI ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointia perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on masennustyyppistä oireilua.  Tukimuotoina puhelin- ja sähköpostineuvonta koko maassa, yksilötapaamiset ja ohjatut vertaisryhmät Tampereella, Lahdessa ja Helsingissä.

Isyyden Tueksi

Isyyden Tueksi -toiminnan tarkoituksena on saattaa nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi. Hanketoiminnoilla tuetaan isiä itseään, rakennetaan ja ylläpidetään heidän keskinäistä vertaistoimintaansa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville, sekä luodaan ja ylläpidetään ammatillisia ja yhteiskunnallisia verkostoja isyyden tukemiseksi.

Konkkaronkka-hanke

Konkkaronkka–hanke tarjoaa vertaisryhmätoimintaa ja henkilökohtaista tukea vaikeassa elämäntilanteessa oleville yrittäjämiehille. Vertaisryhmät antavat mahdollisuuden oman tilanteen käsittelyyn toisten konkurssiuhan alla olevien tai ylivelkaantuneiden yrittäjämiesten kanssa. Ryhmätoiminnan ja yksilöllisen tuen avulla vahvistetaan osallistujien hyvinvointia ja toimintakykyä sekä etsitään työkaluja tilanteen käsittelyyn.

Ulkokehän Miehet

Ulkokehän Miehet -hanke tarjoaa tukea ulkopuolisuutta ja osattomuutta kokeville nuorille aikuisille miehille. Tukitoiminnalla pyritään vahvistamaan osallistujien yleistä hyvinvointia, arjen toimintakykyä ja vähentämään miesten kokemaa yksinäisyyttä. Tukea on tarjolla yksilötapaamisilla ammattilaisten kanssa ja vertaisryhmissä, joihin kootaan muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia miehiä.

Miestyön Osaamiskeskus

Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Koulutustoiminta

Miessakit ry järjestää hyvinvointialojen ammattilaisille, opiskelijoille sekä yksityishenkilöille kohdennettuja mieslähtöistä hyvinvointiosaamista vahvistavia koulutuksia, seminaareja ja luentoja. Miessakit ry:n koulutustoiminnasta vastaa Miestyön Osaamiskeskus yhdessä yksiköiden kanssa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Miessakit ry on miesten avoin yhteenliittymä, jonka erityisenä tehtävänä on mahdollistaa eri tavoilla ajattelevien miesten yhteistä toimintaa. Järjestössä ollaan mukana yksilöinä ja kukin oman roolinsa edustajana.

Järjestömme aktiivit osallistuvat julkiseen keskusteluun erilaisilla käytettävissä olevilla foorumeilla. Niitä voivat olla julkaisujen ohella myös muiden organisaatioiden järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa halutaan käsitellä Miessakkien tehtävän kannalta tärkeitä kysymyksiä.

Niin omissa julkaisuissamme kuin muualla käytettävissä puheenvuoroissa Miessakit ry:n jäsenet ja vastuunkantajat esittävät henkilökohtaisia näkemyksiä, joilla pyritään synnyttämään keskustelua ja sitä kautta vaikuttamaan.