Valitse sivu

Toimintamuodot

Toiminnan Miehet

Hyvinvointia ja osallisuutta miehille. Tarjoamme miehille kohdentuvaa ryhmätoimintaa, tukea ja neuvontaa. Monipuolinen ryhmätoiminta sisältää ryhmiä, jotka edistävät hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Yksilötuki koostuu neuvonnasta ja ohjauksesta.

Lyömätön Linja

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Asiakkaaksi voi tulla varaamalla puhelimitse ajan yksilötapaamiseen.

Väkivaltaa Kokeneet Miehet

Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.

Isyyden Tueksi

Isyyden Tueksi -hankkeen tarkoituksena on saattaa nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi. Hanketoiminnoilla tuetaan isiä itseään, rakennetaan ja ylläpidetään heidän keskinäistä vertaistoimintaansa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville, sekä luodaan ja ylläpidetään ammatillisia ja yhteiskunnallisia verkostoja isyyden tukemiseksi.

Erosta Elossa

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen.

Vieraasta Veljeksi

Vieraasta Veljeksi –hanke edistää maahan muuttaneiden miesten työllistymistä, työelämävalmiuksia sekä kotoutumista mentorointitoiminnan ja suomen kielisen keskusteluryhmätoiminnan avulla.

Masennusoireisten Perheiden Isien Tuki (MASI-hanke)

MASI ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointia perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on masennustyyppistä oireilua.  Puhelin- ja sähköpostineuvonta koko maassa, yksilötapaamiset ja ohjatut vertaisryhmät Tampereella, Lahdessa ja Helsingissä.

Miestyön Osaamiskeskus

Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Koulutustoiminta

Miessakit ry järjestää hyvinvointialojen ammattilaisille, opiskelijoille sekä yksityishenkilöille kohdennettuja mieslähtöistä hyvinvointiosaamista vahvistavia koulutuksia, seminaareja ja luentoja. Miessakit ry:n koulutustoiminnasta vastaa Miestyön Osaamiskeskus yhdessä yksiköiden kanssa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Miessakit ry on miesten avoin yhteenliittymä, jonka erityisenä tehtävänä on mahdollistaa eri tavoilla ajattelevien miesten yhteistä toimintaa. Järjestössä ollaan mukana yksilöinä ja kukin oman roolinsa edustajana.

Järjestömme aktiivit osallistuvat julkiseen keskusteluun erilaisilla käytettävissä olevilla foorumeilla. Niitä voivat olla julkaisujen ohella myös muiden organisaatioiden järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa halutaan käsitellä Miessakkien tehtävän kannalta tärkeitä kysymyksiä.

Niin omissa julkaisuissamme kuin muualla käytettävissä puheenvuoroissa Miessakit ry:n jäsenet ja vastuunkantajat esittävät henkilökohtaisia näkemyksiä, joilla pyritään synnyttämään keskustelua ja sitä kautta vaikuttamaan.