Valitse sivu

Ohjaajan tueksi: Ideoita ryhmätapaamisten keskustelua ja työskentelyä varten

1. Mistä tulen?

Tavoitteet

 • Asiakas tunnistaa yhtäläisyyksiä sekä merkityksiä menneisyytensä ja nykytilanteensa välillä. Tämä sisältää työskentelyä, jonka kautta opiskelija hahmottaa aikaisempaa niin muodollista kuin ei-muodollista kokemustaan (perhe, ystävät, harrastukset, työ, koulutus)
 • Asiakas ryhmäytyy muiden valmennuksen osallistujien kanssa sekä kokee luottamusta turvallisessa ilmapiirissä.

Keskustelu

 • Mikä on merkityksellinen työ, entä merkityksellinen elämä?
 • Mikä on yksilön vastuu oman urapolun edistämisessä, entä yhteiskunnan?

Kysymysten tarkoitus on saada asiakas pohtimaan asioita, jotka tuottavat merkityksellisyyttä, sekä omaa vastuuta niiden saavuttamisesta. Merkityksellinen tekijä ei ole niinkään yksittäinen työtehtävä vaan asia jonka työ tai elämä voi tuottaa. Valmentaja listaa ylös keskustelussa esille nousseita asioita kaikkien nähtäville.

Mahdollisia tehtäviä

 • Kykyviisaritesti: Asiakas suorittaa TTL:n laatiman kykyviisaritestin, joka kartoittaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä.
 • Toiveet ja esteet listaus: Asiakas listaa kolme toivetta aiheesta missä toivoisi olevan kuuden kuukauden kuluttua. Lisäksi hän listaa kolme estettä, jotka saattavat estää toiveiden toteutumista.

Tehtävien avulla asiakas joutuu pohtimaan omaa lähtötilannettaan sekä edellytyksiä ja haasteita valmennuksen onnistumisen kannalta Lisäksi valmentaja saa tärkeää lähtötietoa asiakkaasta ja materiaalia yksilöohjausta varten.

2. Minne menen? I

Tavoitteet

 • Asiakas tunnistaa omia mielenkiinnon ja kiinnostuksen kohteita ilman ulkoisia (valmentaja, vertaiset jne.) rajoitteita.
 • Asiakas keskustelee tavoitteiden merkityksestä muiden ryhmän jäsenten kanssa.

Keskustelu

 • Mitkä tekijät motivoivat (lisäävät kiinnostusta) opiskelussa tai työnteossa?
 • Missä määrin tavoitteiden saavuttaminen on seurausta tietoisista valinnoista, entä sattumasta?

Kysymysten tarkoitus on saada asiakas pohtimaan kiinnostusta lisääviä tekijöitä, jotka ovat itselle tärkeitä. Kiinnostuksen kohdetta, vaikka tässä hetkessä saavuttamattomissa, ei saa väheksyä, sillä ensimmäinen askel urapolulla voi johtaa yhä uusiin kiinnostuksen kohteisiin. Valmentaja listaa ylös keskustelussa esille nousseita asioita kaikkien nähtäville.

Mahdollisia tehtäviä

 • Ammattipankki: Asiakas esittelee muulle ryhmälle yhden unelma-ammatin (työn sisältö, edellytetty koulutus, työmarkkinatilanne jne.). Esitystapana voi käyttää esimerkiksi portfoliota, tai padletia (https://fi.padlet.com)
 • AVO-testi: Mikäli asiakkaalla ei ole mitään tiedossa olevia toiveita, hän voi suorittaa esim. työvoimatoimiston AVO-ammatinvalinta-ohjelman (https://asiointi.mol.fi/avo), jonka tulokset voidaan lähettää eteenpäin ohjaajalle yksilöohjausta varten.

Tehtävien avulla asiakas saa tietoa unelmatyönsä edellytyksistä ja vaatimuksista. Lisäksi asiakas oppii myös muista ammateista ja niiden vaatimuksista. Tehtävän tarkoituksena on ensisijaisesti saada asiakas pohtimaan itselle mahdollisia urapolkuja.

3. Missä olen?

Tavoitteet

 • Asiakas havainnoi ja tunnistaa omaa sekä muodollista että ei-muodollista osaamistaan.
 • Asiakas osaa sanoittaa omaa osaamistaan muille ryhmän jäsenille.

Keskustelu

 • Mikä ero on osaamisella, arvoilla ja persoonallisuudella?
 • Minkälaista osaamista saa ainoastaan koulutuksen kautta, entä työn ja koulutuksen ulkopuolelta?

Kysymyksen tarkoitus on saada asiakas pohtimaan mitä osaaminen on (esim. tiedon hallinta ja soveltaminen) ja mitä se ei ole (esim. rehellisyys, ahkeruus jne.). Valmentaja listaa ylös keskustelussa esille nousseita asioita kaikkien nähtäville. Huom. Tässä keskustelussa osaamisella tarkoitetaan tiukasti tietoa ja taitoa erotuksena persoonasta ja arvoista. Osaaminen voidaan määritellä myös laajemmin. Oman osaamisen hahmottaminen paljastaa mitä asiakas voi tehdä nyt, ja mitä osaamista pitäisi vielä saada kiinnostavan ammatin kannalta.

Mahdollisia tehtäviä

 • Osaamiskartoitus: Asiakas laatii nelikentän (työkokemus, koulutus, harrastukset, muu), jonka eri osa-alueisiin hän listaa erilaista osaamista sen mukaan mistä hän on sitä oppinut ja milloin. Tämä saattaa edellyttää ohjaajan laatimaa esimerkkiä omasta elämästä.

Tehtävän tarkoitus on saada asiakkaalle konkreettinen kuvaus siitä mitä osaamista hänellä on ja mistä hän on sitä saanut. Käänteisesti sama harjoitus myös kertoo mitä osaamista asiakkaalla ei vielä ole, ja mitä hän tarvitsisi jotta toiveiden kaltainen työ olisi edes askeleen lähempänä.

4. Minne menen? II

Tavoitteet

 • Oman osaamisensa perusteella asiakas tiedostaa tämän hetken realistiset koulutus- ja työllistymispolut. Hän ymmärtää mitä konkreettisia toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.
 • Asiakas pohtii syitä ja tunnistaa rakenteita miksi jotkut alat ovat erityisen sukupuolittuneita.

Keskustelu

 • Miksi jotkut alat tai ammatit koetaan erityisesti ”naisten töinä”?
 • Miksi miehen saattaa olla vaikeaa hakeutua näihin tehtäviin, onko kyse osaamisen puutteesta vai ennakkoluuloista?

Kysymyksen tarkoitus on saada asiakas pohtimaan syitä miksi jotkut alat koetaan naisten tai miesten töinä. Asian pohdinta saattaa johtaa uudenlaisen urapolun etsintään, johon osaamista ja kiinnostusta on, mutta aikaisemmat ennakkoluulot ovat olleet esteenä. Asiakasta ei saa kuitenkaan johdatella kyseiselle alalle, vaan kyse on tiedon lisäämisestä. Tieto saattaa lisätä (tai ei) potentiaalista kiinnostusta erilaisia ja itselle vaihtoehtoisia aloja kohtaan.

Mahdollisia tehtäviä

 • Kertomuksia miehistä naisvaltaisilla aloilla: Katsokaa yhdessä videokertomuksia miehistä, jotka työskentelevät eri tehtävissä naisvaltaisilla aloilla. Keskustelkaa mitä ajatuksia videot herättävät. Kts. LINKKI
 • Alustava toimintasuunnitelma: Asiakas laatii alustavan toimintasuunnitelman, mitä hän tekee valmennuksen jälkeen. Toimintasuunnitelma sisältää aikataulun ja hakukohteen (esim. opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikka) sekä mitä toimenpiteitä hakeminen edellyttää.

5. Miten menen?

Tavoitteet

 • Asiakas saa työkaluja, joilla hän voi jatkossa kehittää vuorovaikutustaitoja sekä suullista että kirjallista.
 • Asiakas osaa sanoittaa omaa osaamistaan ja kokemustaan muille ryhmän jäsenille.

Keskustelu

 • Mitä asioita työnantaja arvostaa työnhaussa? Huom! Valmentaja voi käyttää esimerkkinä yksittäistä työpaikka-ilmoitusta, josta asiakkaat nostavat esiin tärkeimmät yksityiskohdat (tehtävänkuvaus, edellytykset jne.).
 • Miten ilmaista itseään myönteisesti, entä missä menee liioittelun raja?

Kysymyksen tarkoitus on saada asiakas pohtimaan mitä erityistä osaamista hän voi hyödyntää yksittäisessä työnhaussa sekä miten sanoittaa sitä konkreettisesti ja myönteisesti. Valmentaja listaa ylös keskustelussa esille nousseita asioita kaikkien nähtäville.

Mahdollisia tehtäviä

 • Osaaminen sanoiksi I: Asiakas kirjoittaa auki osaamisensa lauseittain missä käy ilmi missä, milloin ja minkä tehtävän avulla erityistä osaamista on karttunut. Esim. ”Tein tehtäviä X ja Y, kun olin harjoittelussa yrityksessä Z. Tätä kautta opin taitoja X2 ja Y2.”
 • Osaaminen sanoiksi II: Asiakas harjoittelee ryhmässä oman osaamisensa suullista sanoittamista. Huom! Tehtävän suorittaminen ei vaadi erillistä ”esitystä” vaan voidaan suorittaa osana yhteistä keskustelua, jossa jokainen esittelee vuorotellen edellisen tehtävän (I) tuloksia.

Tehtävän tarkoitus on kehittää asiakkaan kykyä ilmaista osaamistaan muille sekä kirjallisesti että suullisesti. Osaamisen kirjallista kuvausta voidaan hyödyntää erityisesti yksilöohjauksessa esim. asiakkaan työhakemusta laatiessa.

6. Mitä nyt?

Tavoitteet

 • Asiakas viimeistelen toimintasuunnitelman yhdessä ohjaajan kanssa. Mahdollisuuksien mukaan hän myös toteuttaa ensimmäisiä toimenpiteitä yhdessä muiden asiakkaiden kanssa.
 • Asiakas jakaa kokemuksiaan ryhmässä toimimisesta ja sen merkityksestä valmennuksen aikana.

Keskustelu

 • Mikä tässä valmennuksessa on tukenut henkilökohtaisen urapolun hahmottamista?
 • Mitä valmennuksesta jäi mielestäsi uupumaan?

Kysymyksen tarkoitus on saada asiakas pohtimaan mitä hän on oppinut valmennusjakson aikana ja miten sitä voi hyödyntää lähitulevaisuudessa. Lisäksi ohjaaja ja valmennuksen järjestäjä saavat tärkeää tietoa mitä valmennus on merkinnyt asiakkaille ja miten valmennusta tulisi kehittää.

Mahdollisia tehtäviä

 • Toimintasuunnitelma: Asiakas viimeistelee toimintasuunnitelman mitä hän tekee valmennuksen jälkeen. Toimintasuunnitelma sisältää aikataulun ja hakukohteen (esim. opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikka) sekä mitä toimenpiteitä hakeminen edellyttää.
 • Kirjallinen palaute: Asiakas täyttää valmennuksen järjestäjän laatiman palautelomakkeen.

Kirjoittaja: Huotari Paavo, TM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto. Alkuvaiheessa toiminut hankkeen projektipäällikkönä ja myöhemmin valmennusryhmien ohjaajana. Hän on kehittänyt ja mallintanut hankkeen valmennusprosessia. Aikaisemmin työskennellyt mm. uravalmentajana.