Valitse sivu

Toimintalohkot

Yhdistyksen toiminta on jaettu kolmeen päälohkoon, jotka ovat Tuki- ja vertaistoimintaKoulutus- ja kehittämistoiminta, sekä Vaikuttamistoiminta. Toimintalohkojen ydintarkoitukset kuvantuvat seuraavasti:

Tuki- ja vertaistoiminta. Miehille suunnattu tuki- ja vertaistoiminta on hyvinvointia ylläpitävää, ongelmia ja niiden negatiivisia vaikutuksia ennaltaehkäisevää, sekä kriiseistä selviytymistä tukevaa ammatillista ja vapaaehtoispohjaista miestyötä.

Koulutus- ja kehittämistoiminta. Koulutus- ja kehittämistoiminta perustuu mieserityisyyden ja miestyön tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Vaikuttamistoiminta. Miessakit ry:n vaikuttamistoiminnan tavoite on välittää yhdistyksen viestejä päättäjille, medialle ja kansalaisille. Miesnäkökulmainen vaikuttamistoiminta lisää miesten tietoisuutta omasta mieheydestään ja kiinnostusta kasvuun itsensä ja ympäristönsä suhteen; toimii miesten tueksi erilaisissa sosiaalisissa, terveydellisissä ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä; tuo esiin miesten keskuudesta kumpuavia yhteiskunnallisia näkemyksiä ja tarpeita; sekä tukee miesten ja naisten välisen toisiaan kunnioittavan kumppanuuskulttuurin rakentumista.