Valitse sivu

Miessakit ry

Miesten tueksi. Kaikkien hyväksi.

Miessakit ry huolehtii miesten henkisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, sekä kehittää pitkäjänteisesti miesten yhteisvastuun ja keskinäisen auttamisen rakenteita. Tätä tarkoitusta toteutetaan luomalla ja ylläpitämällä monimuotoista matalan kynnyksen vertaistoimintaa; tarjoamalla ammatillisia tuki- ja kriisipalveluja; kouluttamalla vertaismiehiä sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia ja opiskelijoita; olemalla mukana rakentamassa erilaisten organisaatioiden miestyötä; sekä osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toiminnan ytimessä on mieserityinen työ, johon yhdistyksen kehittämis-, koulutus- ja vaikuttamistoiminta pohjaavat.

Miesten oma osallistuminen ja miesten välinen vertaisuus ovat keskeisimmät tarvittavaa erityisosaamista tuottavat elementit tavoiteltaessa miesten hyvinvoinnin vahvistumista. Toimintasisältöjen rakentuessa tälle perustalle miesten tarpeet pysyvät tavoiteasettelun keskiössä. Miesten erityistarpeet huomioiva työ ja vertaistoiminta vahvistavat miesten kokemusta omasta arvokkuudesta. Avun hakeminen arkipäiväistyy ja avun vastaanottaminen helpottuu.

Miessakit ry:n kaikki toimijat ovat miehiä. Sisäisten perehdytys- ja täydennyskoulutusrakenteiden myötä organisaation tuki- ja kriisipalveluja toteuttavat työntekijät ovat miestyön ammattilaisia. Myös yhdistyksen vapaaehtoistoimijat, sekä organisaation johdossa ja hallintorakenteissa toimivat omaavat riittävän tietouden mieserityisyydestä ja sen merkityksestä miesten tukemisessa.

Yhdistyksen koulutus- ja kehittämistoiminta perustuu mieserityisestä työstä kertyneeseen tietoon sekä miehiä ja heidän auttamistaan koskevaan tutkimukseen. Koulutustoiminta kohdentuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimivien perus- ja täydennyskouluttamiseen. Yhdistys tarjoaa myös miestyön kehittämistukea ja työnohjausta alalla toimiville organisaatioille.

Miessakit ry pyrkii vaikuttamaan yksilöihin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan miesten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Miesnäkökulmainen vaikuttamistoiminta lisää miesten kiinnostusta omasta hyvinvoinnistaan, tuo esiin miesten näkemyksiä ja tarpeita, ja toimii miesten tueksi erilaisissa sosiaalisissa, terveydellisissä ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Miessakit ry vaalii yhteisvastuullista yhteisen hyvän rakentamista. Miessakit ry:n idean ytimessä on näkemys sukupuolten välisestä kumppanuudesta ihmisyyden hyvinvoinnin perustana. Ihmiset nähdään itselleen ja toisilleen lähtökohtaisesti hyvää haluavina. Miessakit ry perustaa missionsa tälle kantavalle voimalle.

Miessakit ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.