Valitse sivu

Lisätietoja mentorointitoiminnasta

Mentorointi on menetelmä, jonka avulla vahvistetaan ammatillista osaamista ja edistetään hyvinvointia. Mentoroinnissa hiljaista tietoa siirretään avoimella keskustelulla ja aktiivisella vuorovaikutuksella henkilöltä toiselle. Samalla tuetaan henkilökohtaista kasvua, identiteettiä ja itsetuntemusta.

Vieraasta Veljeksi -hankkeessa työelämämentoroinnilla tarkoitetaan työelämätaitojen ja – valmiuksien parantamiseen tähtäävää mentorointia. Mentoritoiminnan ydin on vapaaehtoisuuden pohjalta työskentelevä aktori-mentori -pari.

Aktorin tehtävänä on olla oma-aloitteinen ja avoin mentorilta saatavalle ammatilliselle tuelle.

Mentorin tehtävänä on kuulla ja tunnistaa aktorin ammatilliset tarpeet sekä tuoda omaa ammatillista osaamistaan ja verkostojaan aktorin työllistymisen tueksi.

Aktori-mentoripari määrittelee yhteisen työelämään liittyvän tavoitteen, jonka saavuttamiseen tähdätään. Mentori voi olla tukena esimerkiksi työn etsinnässä, CV:n laadinnassa, opiskelumahdollisuuksien kartoittamisessa tai suomalaisen työelämän käytäntöihin ja toimintaan tutustumisessa.

Mentorointiparit muodostavat ryhmän, joka kokoontuu 3-4 kertaa mentorointiprosessin aikana. Toivottavaa on, että kaikki voisivat osallistua tapaamisiin. Lisäksi voidaan järjestää teemaan liittyviä tilaisuuksia, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Tällaisia tilaisuuksia ovat esim. erilaiset vierailut, työnhakukurssit aktoreille, sosiaaliset tilaisuudet jne.

Ensimmäinen paritapaaminen on hyvä sopia heti ryhmän aloitustapaamisessa tai heti sen jälkeen. Tämän tapaamisen aikana on hyvä tutustua lähemmin ja miettiä, millaisia asioita tulette yhdessä käsittelemään.

Ensimmäisessä ryhmätapaamisessa käsitellään Vieraasta Veljeksi -mentoritoimintaa ja tutustutaan omaan pariin ja ryhmään. Parit määrittelevät lisäksi itselleen yhteiset tavoitteet. Osallistujille jaetaan myös käyttöön materiaalia, jota voi hyödyntää parityöskentelyn suunnittelussa.

Mentorointiprosessin on tarkoitus kestää noin puoli vuotta. Toiminta on luonteeltaan vapaamuotoista ja vapaaehtoista. Osallistujien toivotaan sitoutuvan työskentelyyn täksi ajaksi.

Mentoritoiminnan tuloksia

Ensimmäinen Vieraasta Veljeksi -mentoriryhmä aloitti 2016 syksyllä ja toinen 2017 keväällä. Molemmissa ryhmissä oli kuusi paria. Noin puolet aktoreista sai työ- tai opiskelupaikan. Kolmas ryhmä, jossa on 10 paria, aloitti syksyllä 2017.

Vieraasta Veljeksi -mentoritoiminta perustuu Väestöliiton mentorointimalliin.