Valitse sivu

Miessakit ry:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Miessakit ry ja sen kotipaikka Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea miesten henkistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua; edistää perheiden sisäistä vuorovaikutusta ja väkivallatonta yhteiselämää; vahvistaa sukupuolten välisen tasa-arvon perusteita miesten keskuudessa; sekä kehittää näitä pyrkimyksiä toteuttavia miesten yhteisvastuun ja keskinäisen auttamisen rakenteita.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan

 1. kokoamalla miehiä ryhmiksi ja verkostoiksi;
 2. järjestämällä miehille suunnattuja kriisipalveluja;
 3. järjestämällä koulutusta, muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia;
 4. herättämällä ja käymällä julkista keskustelua
 5. harjoittamalla julkaisu- ja tutkimustoimintaa;
 6. toimimalla samoja tavoitteita ajavien yhteisöjen yhteistyön kanavana; sekä
 7. ylläpitämällä alansa kansainvälisiä yhteyksiä

Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja järjestää varojen keräämistä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen täysikäinen mies, joka haluaa edistää yhdistyksen tavoitteita. Jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyydestä eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta valtuuston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää valtuuston syyskokous.

4. Hallintoelimet

Yhdistyksen hallintoelimiä ovat hallitus ja valtuusto.

5. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu valtuuston syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä puolet eroaa vuosittain, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee asian äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen valtuusto

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen jäsenten valitsemat valtuutetut, joita näissä säännöissä kutsutaan valtuustoksi. Valtuustoon kuuluu vähintään kymmenen, enintään neljäkymmentä jäsentä. Valtuuston valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuuston toimikausi on kaksi vuotta. Valtuusto valitaan joka toisen vuoden tammikuussa järjestettävällä jäsenäänestyksellä yhdistyksen kokouksessa, erillisessä äänestystilaisuudessa tai postitse, enemmistövaalina. Äänestys vaaleissa on järjestettävä valtuuston kokouksen hyväksymän äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti.

7. Valtuuston kokoukset

Valtuusto kokoontuu vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa ja syyskokoukseen loka-marraskuussa. Valtuuston tulee kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, jos valtuutetut niin päättävät tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai yhdistyslain 20 § 2 momentissa mainittu määrä valtuutettuja sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta kirjallisena kullekin valtuuston jäsenelle. Valtuuston päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota yli puolet annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

Valtuuston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. valitaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja alkaneelle kalenterivuodelle sen jäsenten keskuudesta
 5. kutsutaan sihteeri
 6. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 7. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai muista kertomusten perusteella aiheellisiksi katsotuista toimista
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitun asiat

Valtuuston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. kutsutaan sihteeri
 5. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 8. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Toimikauden viimeisessä kokouksessa päätetään lisäksi valittavan uuden valtuuston jäsenten lukumäärästä. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian valtuuston varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen ehdotus niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan taikka muun hallituksen siihen oikeuttaman henkilön kanssa.

9. Tilit

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen valtuuston vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä valtuuston kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä valtuuston kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Purkamispäätös on vahvistettava kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä valtuuston toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kuukauden kuluttua ensimmäisen purkamispäätöksen tekemisestä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen valtuuston viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.