Valitse sivu

Miessakit ry yhteiskunnallisena vaikuttajana

Miesnäkökulmainen yhteiskunnallinen vaikuttaminen lisää miesten tietoi­suutta omasta mieheydestään ja kiinnostusta kasvuun itsensä ja ympäristönsä suhteen; toimii miesten tueksi erilaisissa sosiaalisissa, terveydellisissä ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä; tuo esiin miesten keskuudesta kumpuavia yhteiskunnallisia näkemyksiä ja tarpeita; sekä tukee miesten ja naisten välisen toisiaan kunnioittavan kumppanuuskulttuurin rakentumista.

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan yksilöihin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan miesten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Yhdistyksen keskeisimpiä vaikuttamiskeinoja ovat yleinen viestintä, lausunnot, jäsenyydet eri verkostoissa ja työryhmissä, yhteydet päättäjiin, sekä erilaiset vaikuttamistilaisuudet (yleisötapahtumat, koulutukset, seminaarit). Miessakit ry:n yhteiskunnalliset linjavedot ja kannanotot esitetään hallituksen ja/tai valtuuston hyväksymissä asiakirjoissa ja järjestön ajankohtaisiin kysymyksiin antamissa lausunnoissa.

Hyvinvointi ja tasa-arvo

Miessakit ry:n ydintehtävä on miesten hyvinvoinnin vahvistaminen. Tälle perustalle rakennettu toiminta on merkittävä osatekijä tavoiteltaessa miesten ja naisten väliseen kunnioittavaan kumppanuuteen rakentuvaa yhteiskunnallista hyvinvointia. Miessakit ry edistää toiminnallaan sellaista sukupuolten välistä tasa-arvotyötä, joka vahvistaa naisten ja miesten hyvinvointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä sukupuolille yhteisten, että niille ominaisten hyvinvointitarpeiden huomioimista.