Valitse sivu

Poikien koulumenestyminen on herättänyt kasvavaa huolta viime vuosina. Syystäkin. Helsingin yliopiston vuonna 2018 tekemän tutkimuksen mukaan poikien oppimistulokset suhteessa tyttöjen vastaaviin ovat jatkuvasti heikentyneet. Tämän hetkisen arvion mukaan ero tulee lähivuosina kasvamaan entisestään.

Peruskoulun päättötodistusten arvosanat ovat tytöillä kaikissa aineissa poikien arvosanoja paremmat. Suurimmillaan erot ovat äidinkielessä/kirjallisuudessa, B-kielessä, uskonnossa, terveystiedossa, biologiassa ja maantiedossa – keskimäärin noin numeron luokkaa. Lähimmäksi pojat pääsevät fysiikassa, matematiikassa ja A-kielessä.

Erot peruskouluarvosanoissa vaikuttavat merkittävästi tulevaan kouluttautumismenestymiseen. Lukio-opiskelijoista 58% on tyttöjä. Tyttöjen määrä suhteessa poikiin kasvaa tasaisesti. Huippulukioissa opiskelevista 75% on tyttöjä keskiarvorajojen ollessa usein liian kovia pojille. Yliopistotutkinnon suorittaneista 58% on naisia ja tässäkin naisten määrä suhteessa miehiin on kasvanut tasaisesti. Lisäksi ammatillisen tutkinnon suorittaneista 55% on naisia ja naiset myös suoriutuvat kouluista selvästi miehiä nopeammin.

Menestymiserojen vaikutukset voivat olla varsin negatiivisia. Monien miesten työllistyminen hankaloituu, syrjäytyminen lisääntyy ja sosiaaliset ongelmat syvenevät. Kasvava turhautuminen voi aiheuttaa myös joukkovoimaisia, negatiivisia lieveilmiöitä. Lisäksi nyky-yhteiskunnassa arvona pidetty symmetria sukupuolten suhteen yhteisen hyvän rakentamisessa ja päätöksenteossa vinoutuu.

Yleinen tahtotila asiantilan parantamiseksi on yhteiskunnassamme verrattain hyvässä kunnossa. Opetushallitus on julkaissut 2019 selvityksen Poikien oppimishaasteet ja -ratkaisut vuoteen 2025. Sipilän, Rinteen ja Marinin hallitusten asiaan liittyvät ministeriöt ja hallitusohjelmat kiinnittävät huomiota kyseiseen haasteeseen. Silti edellä kuvattua kehitystä ei ajatelluin keinoin saatane muuttumaan. Ongelma näyttäisi liittyvän poissulkevaan ymmärrykseen tilanteen perimmäisistä syistä, ja sen pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin, suosituksiin ja keinovalintoihin.

Opetushallituksen suositukset toimenpiteiksi vuosina 2020-2025 perustuvat samaan perusajatukseen, jonka mukaisesti koulumaailmaa ja opetusta on viime vuodet kehitetty. Tämä samainen linja on kuitenkin johtanut poikien haasteiden syvenemiseen. Tämä huomio tulee rohkeasti kohdata ja ymmärtää. Sen jälkeen on mahdollista tutkia, mitä muita ajatuksia voitaisi arvioida. 

Monien asiantuntijoiden tekemissä johtopäätöksissä (ja myös niin kutsutun maalaisjärjen mukaisissa arvioissa) esiintyy huomioita, jotka tulisi ottaa vakavasti. Tärkeätä on esimerkiksi oivaltaa, että poikien ongelmat ovat nimenomaan nykyajan ilmiö. Poikien oppimista tukevat työskentelymallit kun ovat varsin perinteisiä, mutta niistä on haluttu syystä tai toisesta johtuen osin luopua. Keskeisiä tällaisia arvoja ja toimintamalleja ovat muun muassa opettajan auktoriteetin arvostaminen, selkeiden rajojen asettaminen ja niistä kiinni pitäminen, työrauhan vaaliminen (Suomessa koulujen työrauha on Pisa-rankingissa OECD:n häntäpäässä), riittävän selkeät ja yksinkertaiset opiskelutavat ja -tilat, arvosanojen antaminen koulun aloittamisesta alkaen (ja erityisesti kokeiden pohjalta), sekä tuoreempana tietotekniikan hyödyntäminen (renkinä ei isäntänä).

Poikia tukevia rakenteita kehitettäessä on hyvä ymmärtää myös sukupuolen merkitys. Jo lähtökohtaisesti tulisi olla selvää, että sukupuolella on merkitystä, koska oppimistulokset ja menestyminen eroavat niin merkittävästi sukupuolen pohjalta asiaa tarkasteltaessa. Käytännön työ esimerkiksi Väestöliitossa (Poikien puhelin) ja Miessakeissa osoittaa, että sukupuolierityinen osaaminen voi olla ratkaisevassa osassa poikien ja miesten hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Poikien ja miesten on tärkeä myös itse kertoa mikä heitä kiinnostaa, mikä on heille tärkeätä ja miksi, ja millaiset toimintatavat ovat heille mielekkäitä. Erityisesti poikien näkemyksissä on toki osattava huomioida iän vaikutukset. Se, että pojat ja nuoret miehet sanovat, että olisi mahtavaa, jos vapautta lisättäisi ja luokassa saisi pötkötellä riippumatoissa, ei automaattisesti tarkoita sitä, että se olisi hyväksi heidän opiskelulleen. Käytäntö osoittaa toista, aikuisten tulee päättää.

Lisäksi merkityksellistä on arvostaa miessukupuolta ylipäätään. Itsearvostus on yksi keskeisistä hyvinvointitekijöistä ja yhteiskunnallinen arvostus tulee olla yhdenvertaista naisten ja miesten osalta. Tällä on merkittävä vaikutus poikien hyvinvointiin ja koulumenestykseen.

Miessakit ry:n tavoitteena on lisätä yhdistyksen roolia poikien ja nuorten miesten hyvinvoinnin vahvistajana. Tähän liittyen olemme määrätietoisesti syventämässä järjestön asiantuntijuutta, kehittämässä käytännön toimintaa, vahvistamassa yhteistyötä muiden järjestöjen ja valtionhallinnon kanssa, valmistamassa koulutuskokonaisuuksia ja -materiaaleja, sekä toimimassa ylipäätään yhteiskunnassa vaikuttajatahona.

Pojat ja tytöt ovat meille kaikille arvokkaita ja rakkaita. Havaittaessa heille kertyneitä erityshaasteista, on säädyllistä ryhtyä määrätietoisesti toimeen asiantilan parantamiseksi. Yhteiskunnallisten vastuunkantajien vaikuttimet eivät saa olla poliittisia tai rajoittuneen maailmankatsomuksellisia.  On selvitettävä avoimesti mikä toimii ja vahvistettava sitä.

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry