Valitse sivu

Kutsun teidät osallistumaan tutkimukseen arkisesta ruoankulutuksesta ja sen kohtuullisuudesta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Annan tarvittaessa mielelläni lisätietoja tutkimuksesta!

Ajankohta

24.3.2020
kello 12.00=> (kesto 1-2h)


Paikka Miessakkien Sali

Kahvitarjoilu!

Laita ilmoittautumiset visa.kuusikallio@miessakit.fi

ja tiedustelut Anna Salonen anna.salonen@tuni.fi tai puhelimitse 050 3182 498.

Lataa tiedote tästä!


Tutkimuksen nimi: Arkisen ruoankulutuksen kohtuullisuus ja kohtuuttomuus


Vastuullinen tutkija: Anna Sofia Salonen, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta


Yhteystiedot: anna.salonen@tuni.fi, +358 50 3182 498


Rahoitus: Suomen Akatemia (päätösnumero 316141)


Tutkimuksen tarkoitus:

Tutkimuksessa tarkastellaan ihmisten arkista ruoankulutusta sekä näkemyksiä ruoan hankinnasta, syömisestä ja poisheittämisestä.


Tutkimukseen osallistuminen:

Tutkimukseen osallistujat osallistuvat ryhmähaastatteluun, jonka aikana keskustelemme monenlaisista ruokaan ja syömiseen liittyvistä kysymyksistä. Haastattelu kestää noin kaksi tuntia.
Haastattelun yhteydessä täytetään lyhyt taustatietolomake. Haastattelu äänitetään.


Riskit:

Tutkimukseen osallistumiseen liittyy vain vähäisiä riskejä. Osallistuminen edellyttää, että osallistujat
keskustelevat omaan elämäänsä liittyvistä arkisista kysymyksistä muiden osallistujien ja haastattelijan kanssa.


Tutkimuksen hyödyt:

Tutkimuksesta ei ole suoraa hyötyä tutkittavalle. Tutkimukseen osallistuminen antaa
osallistujille mahdollisuuden keskustella heille tärkeistä kysymyksistä ja tuoda esiin näkemyksiään.


Luottamuksellisuus ja nimettömyys:

Haastattelun aikana esiin nousseita asioita käsitellään tutkimuksessa luottamuksellisesti. Tutkimuksen aineistoa käytetään vain akateemiseen tutkimukseen ja opetukseen ja osallistujien tiedot suojataan siten, etteivät ulkopuoliset voi tunnistaa yksittäistä osallistujaa tutkimuksen julkaisuista. Osallistujien nimet ja muut tunnistetiedot poistetaan aineistosta, eikä tutkittavien henkilöllisyyttä paljasteta tutkimusjulkaisuissa.


Tutkimusaineiston säilytys:

Haastatteluaineisto litteroidaan ja äänitetyt haastattelut tuhotaan litteroinnin jälkeen. Tekstimuotoon saatettu aineisto anonymisoidaan siten, ettei siitä ilmene tietoja, joilla haastateltavat
voitaisiin tunnistaa. Aineisto säilytetään suojatulla kovalevyllä ja varmuuskopiot salasanasuojatulla ulkoisella tallennusvälineellä. Aineiston paperitulosteita, suostumuslomakkeita ja taustakyselyitä säilytetään lukitussa kaapissa. Kun tutkimuksen tulokset on julkaistu, anonymisoitu aineisto tallennetaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jossa sitä säilytetään ja josta se on saatavissa tutkimuskäyttöön arkiston
käyttöehtojen mukaisesti.


Palkkio:

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Tutkija voi tarjota tutkittaville pientä purtavaa ja
juotavaa haastattelun aikana.


Osallistumisen vapaaehtoisuus:

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja tutkittava voi milloin tahansa kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin tai keskeyttää tai peruuttaa osallistumisensa syytä ilmoittamatta ja ilman seurauksia. Jos tutkittava peruuttaa osallistumisensa, hänen siihen asti tuottamansa aineisto poistetaan tutkimuksesta siltä osin kuin poistaminen ei haittaa muiden osallistujien vastausten ymmärrettävyyttä.