Valitse sivu

Miessakit ry:n erotyöyksikön nimi on Erosta Elossa. Toimintaa toteutettiin ensin RAYn kehittämishankerahalla vuosina 2005-2008 ja vuodesta 2009 alkaen pääsimme toimimaan RAYn toiminta-avustuksella. Rahapeliyhtiöiden yhdistymisen myötä toiminnan rahoitus tulee nykyään Veikkausvaroista.

Erosta Elossa -toimintaa käynnistettäessä silloin vuonna 2005 ryhdyimme kehittämään mallia, jolla kokonaisvaltaisesti tuettaisi miehiä erotilanteessa. Keskeinen ymmärryksemme oli, että miehet tarvitsevat apua kahdessa olennaisessa asiakokonaisuudessa; 1) lasten huoltajuuteen ja asumiseen, sekä talousasioihin liittyvissä kysymyksissä, sekä 2) sosiaalisessa ja psyykkisessä selviämisessä erotilanteesta.

Useissa erotapauksissa, erityisesti kovin riitaisissa erotilanteissa, pelkkä huoltajuuskysymysten selvittäminen ei riitä siihen, että mies pääsee eteenpäin erotilanteen negatiivisista vaikutuksista. On vaarana, että vaikka esimerkiksi huoltajuusasiat saadaan selvitettyä, jää vakavan riitelyn jäljiltä eräänlainen käsittelemätön revanssimentaliteetti päälle. Tämä helposti estää asian taakse jättämisen ja mies saattaa katkeroitua.

Miessakit ry:n erotoiminnassa onkin varsin olennaista huolehtia siitä, että tuemme miestä riittävän vaikuttavasti sekä huoltajuusasioiden järjestämisessä että psyykkisen hyvinvointiperustan rakentamisessa. Tämä on osoittautunut olennaiseksi tekijäksi siinä, että tuloksemme ovat niin hyviä. Miehet itse ovat varsin tyytyväisiä palveluumme, ja olemme onnistuneet minimoimaan sen, että jättäisimme jälkeemme katkeroitumisvaaraisia miehiä.

Miehen itsensä kattavan auttamisen lisäksi toimimme koulutus- ja vaikuttamistyömme kautta siten, että erotyötä tekevät tahot ja asiaan liittyvät päättäjärakenteet ottavat asianmukaisesti huomioon miehet ja heidän erityishaasteensa erossa. Teemme mm. monimuotoista yhteistyötä kunta- ja järjestösektorien toimijoiden kanssa sen eteen, että miehiä työssään kohtaavilla olisi yhä syvempää ymmärrystä miesten erityistarpeista ja osaamista heidän kohtaamiseksi ja auttamiseksi. Olemme myös mukana kehittämässä asiaan liittyvää lainsäädäntöä niin, että naiset ja miehet tulevat yhdenvertaisesti huomioitua erotilanteissa.

Miehet hakevat erohaasteisiinsa yhä useammin ja helpommin apua. Tämä on hyvä kehitys. Sen sijaan haastava kehitys on se, että monet tulehtuneet erokriisit saavat yhä vakavampia muotoja sen myötä, kun eroavat osapuolet ”osaavat yhä paremmin taistella” lasten huoltajuudesta. Tietoisuus oikeuksista on lisännyt hyvinkin tulehtuneita vastakkainasetteluja eroavien välille. Molemmat osapuolet saattavat pyrkiä toistensa mustamaalaamiseen, ja vaikuttamaan lapsiin niin, että nämä asettuvat jommankumman puolelle toista vastaan. Lapset eivät usein oikein tiedä, miten pitäisi milloinkin toimia, kun useimmiten he haluavat olla molempien puolella.

Miessakit ry:n keskeinen viesti näissä asioissa on, että syyllisten etsimisen ei tule olla missään vaiheessa eroauttamisen keinovalikoimassa. On varsin valitettavaa, jos eroavalle annetaan sellaista tukea, jossa kehotetaan taistelemaan toista osapuolta vastaan muun muassa etsimällä vikoja toisesta vanhemmasta. Erotyön ytimessä tulee olla vahva ymmärrys ja eetos siitä, että molemmat vanhemmat ovat tärkeitä ja korvaamattomia lapsilleen. Lähtökohta tulee siis olla, että huolehditaan siitä, että lapset säilyttävät riittävän hyvän kontaktin molempiin vanhempiinsa.

Miehet kokevat edelleen melko paljon altavastaajuutta erotilanteissa. Tästä syystä onkin yhteiskunnallisten rakenteiden tehtävä vaikuttaa siten, että tämä kuva hiljalleen hälvenee. Muuten miehet – epätietoisina tulevasta ja pelätessään etäytyvänsä lapsista – saattavat turvautua vastakkainasetteluun ja vastapuolesta syiden etsimiseen. Tai, kuten osa miehistä tekee, luopua vanhemmuudestaan. Ja monet miehet ovat katkeroituneet niin, että ovat järjestäytyneet epärakentavan eroauttamisen barrikadeille.

Miessakit ry tekee töitä sen puolesta, että miehet alkavat yhä vahvemmin luottaa oman vanhemmuutensa tärkeyteen, ja siihen, että yhteiskunnalliset rakenteet tukevat heidän vanhemmuuttaan. Laki- ja asetukset ovat Suomessa hyvällä tolalla, ja lähtökohtaisesti sekä äitien että isien vanhemmuutta tuetaan yhdenvertaisesti. Asiat ovat tässä suhteessa menneet jatkuvasti parempaan suuntaan. Nyt meidän tulee saada miehet luottamaan tähän kehitykseen. Tämä edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua viranomaisten kanssa ja myös täydennyskoulutusta, joka helpottaa esimerkiksi lastenvalvojien työtä miesten kohtaamisessa. Ja meidän tulee huolehtia myös siitä, että sovittuja rakenteita noudatetaan.

Miessakit ry:n erotyö perustuu niin kutsuttuun mieserityiseen osaamiseen. Tiedämme, mitä miehet tarvitsevat ja osaamme auttaa heitä erokriisistä kohti tasapainoista, rakentavaa, aikuista ja hyvinvoivaa tulevaisuutta. Tiedämme myös, että yhteiskunnalliset eroauttajarakenteet – esimerkiksi lastenvalvojat – haluavat hyvää eron kaikille osapuolille, siis myös miehille. Tarkemmin sanottuna, Miessakit ry:n eetoksena työn taustalla on ymmärrys siitä, että organisaatioiden lisäksi naiset ja miehet ylipäätään ovat hyviä, ja he haluavat lähtökohtaisesti toisilleen hyvää.

Erotilanne on useimmiten vakavastikin turbulentti tilanne, jossa miehet ja naiset kohtaavat toisensa vastapuolina. He saattavat toimia hyvin rikkovasti toisiaan kohtaan. Mutta tämä toiminta ei johdu lähtökohtaisesta pahuudesta tai halusta vahingoittaa toista. Tämä johtuu väliaikaisesta tilasta, jossa oma pelko ja häpeä saatetaan kanavoida toisen kannettavaksi, ja jossa muutenkin ollaan ajauduttu tilanteeseen, jossa yhteiselo ei toimi, ja jossa ollaan vihaisia ja katkeria toisille. Eroauttajien tehtävä ei ole ammentaa tästä negaatiosta, vaan ihmisiä on autettava selviämään erosta rakentavasti vaikeista tunteista huolimatta. Naisten ja miesten vastakkainasettelua ei tule korostaa tai lisätä.

Kukin ero on inhimillisistä syistä erilainen, ja vaikuttavia tekijöitä on paljon. Siksi ei tarvitse olla olemassa vain yhtä standardiratkaisua eroasioiden hoitamisessa. Kaikki hyvät huoltajuus- ja asumisjärjestelyt on syytä käydä eroavien kanssa läpi ja etsiä heille parhaiten sopiva. Lainsäädännön ja käytännön pitää sitten olla linjassa valitun tavan kanssa. Esimerkiksi talousasioista sovittaessa on huomioitava valittu lasten asumismuoto. Yksikään huoltajuusmalli ei itsessään tee autuaaksi, mutta kaikille eroaville on löydettävissä se sopivin, heidän eroonsa liittyvien kaikkien osapuolten hyvinvointia mahdollisimman hyvin tukeva ratkaisu.

Erokriisi ja sen kerrannaisvaikutukset ovat vakava sosiaalinen ongelma maassamme. Erityisen merkittäviä haasteita syntyy erojen sattuessa nk. pikkulapsivaiheessa, ja valitettavasti juuri tämä vaihe on yksi tyypillisimmistä hetkistä erota. Varhaislapsuudessa sattunut, huonosti hoidettu ero on yksi keskeisimmistä syistä ihmisen hyvinvointiongelmiin nuoren ja aikuisena.

Parasta olisi, jos erot saataisi vähenemään merkittävästi nykyisestä. Realiteetin ollessa kuitenkin, että eroja on paljon, meidän on huolehdittava siitä, että kaikki eron osapuolet selviävät siitä mahdollisimman terveinä ja hyvinvoivina. Meidän aikuisten, sekä yksilöiden, organisaatioiden että päättäjien, on tärkeä huolehtia siitä, että eroavat aikuiset ja heidän lapsensa voivat luottaa turvalliseen tulevaisuuteen erosta huolimatta.

Me elämme maassa, jossa tällaiset asiat saadaan huolehdittua kuntoon. Ei siis hätää, jatketaan nykyistä hyvää tietä, ja hyvä tulee!

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry