Valitse sivu

Mentorointi on menetelmä, jonka avulla vahvistetaan ammatillista osaamista ja edistetään hyvinvointia.

Vieraasta Veljeksi -hankkeessa työelämämentoroinnilla tarkoitetaan työelämätaitojen ja – valmiuksien parantamiseen tähtäävää mentorointia. Mentoritoiminnan ydin on vapaaehtoisuuden pohjalta työskentelevä aktori-mentori -pari.

Kantaväestöön kuuluvat tai kotoutuneet vapaaehtoiset miehet toimivat mentoreina työelämään suuntaaville maahanmuuttajamiehille (aktoreille). Mentori ja maahanmuuttaja muodostavat puoli vuotta kestävän prosessin ajaksi työparin, jonka tavoitteena on edesauttaa aktorin työllistymistä ja kotoutumista. Osallistujille järjestetään 3-4 ryhmätapaamista. Toimintaan osallistuvilta toivotaan vähintään keskiasteen koulutusta, mikä edesauttaa sopivien työparien muodostamista.

Hae Aktoriksi (eli työtä tai opiskelupaikkaa hakevaksi) tästä linkistä!

Hae Mentoriksi (eli hakijaa työ- tai opiskelupaikan haussa tukevaksi henkilöksi) tästä linkistä!

Aktorin tehtävänä on olla oma-aloitteinen ja avoin mentorilta saatavalle ammatilliselle tuelle.

Mentorin tehtävänä on kuulla ja tunnistaa aktorin ammatilliset tarpeet sekä tuoda omaa ammatillista osaamistaan ja verkostojaan aktorin työllistymisen tueksi.

Mentoroinnissa hiljaista tietoa siirretään avoimella keskustelulla ja aktiivisella vuorovaikutuksella henkilöltä toiselle. Samalla tuetaan henkilökohtaista kasvua, identiteettiä ja itsetuntemusta.

Aktori-mentoripari määrittelee yhteisen työelämään liittyvän tavoitteen, jonka saavuttamiseen tähdätään. Mentori voi olla tukena esimerkiksi työn etsinnässä, CV:n laadinnassa, opiskelumahdollisuuksien kartoittamisessa tai suomalaisen työelämän käytäntöihin ja toimintaan tutustumisessa.

Miessakkien Vieraasta Veljeksi -mentoritoiminta aloitettiin vuonna 2016 ja tähän mennessä sen toiminnassa on ollut mukana satakunta miestä, ja yli 70% mukana olleista on löytänyt työtä tai opiskelupaikan mentorin avulla.

Toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.

https://www.miessakit.fi/…/m…/lisatietoja_mentoritoiminnasta