Valitse sivu

Toiminnanjohtaja Tomi Timperi kartoittaa kirjoituksessaan miesjärjestökenttää ja yhdistyksen asemoitumista suhteessa muihin toimijoihin.

Miesten hyvinvointiin tai miesnäkökulmaiseen tasa-arvovaikuttamiseen keskittyneiden järjestöjen määrä on maassamme hiljalleen kasvanut. Tällaisiksi miesjärjestöiksi voidaan lukea ainakin Miessakit ry (perustettu 1995), Profeministimiehet ry (1999), Miesten tasa-arvo ry (2008), Miesjärjestöjen keskusliitto ry (2011), Isät lasten asialla ry (2012) ja Miehet ry (2018). Lisäksi maassamme on kaksi puoluepoliittista miesjärjestöä Vihreä miesliike ry (2009) ja PerusÄijät ry (2012).

Miesjärjestöjen keskusliiton tarkoituksena on olla miesjärjestöjen yhteistyöelin, jossa eri lähtökohdista rakentuneet tahot pyrkivät yhteisvoimin vaikuttamaan miesten hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Yllä luetelluista seitsemästä miesjärjestöstä liittoon kuuluu tällä hetkellä neljä; Miessakit ry, Vihreä Miesliike ry, PerusÄijät ry ja Isät lasten asialla ry. Ei-miesjärjestöistä liittoon kuuluvat Suomen vanhempainliitto ja Elatusvelvollisten liitto.

Kaikilla miesjärjestöillä on keskeisenä tavoitteena tuoda arvo- tai toimintaperustaansa liittyvää miesnäkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Suurin osa keskittyykin vain siihen. Puoluepoliittiset miesjärjestöt pyrkivät vaikuttamaan oman poliittisen pääjärjestönsä politiikkaan siten, että mieskysymyksetkin otettaisi huomioon puolueohjelmia laadittaessa. Ne myös järjestävät yleisötilaisuuksia omiin miespoliittisiin tavoiteohjelmiinsa ankkuroiden.

Muista vaikuttamistoimintaan keskittyneistä miesjärjestöistä Profeministimiehet ry ja Miehet ry ovat molemmat feministisiä miesjärjestöjä, ja niiden keskeinen sanoma pulppuaa tämän virran moninaisista kuohuista. Julkilausumissa puhutaan muun muassa sukupuoleen perustuvien valta-asetelmien ongelmista, sukupuolten moninaisuudesta ja normien purkamisesta. Miesten tasa-arvo ry taas keskittää toimintaansa näkemykseen, jonka mukaan useissa asioissa miesten asema on naisten asemaa heikompi ja miesten tasa-arvo-ongelmiin on puututtava aktiivisin ja konkreettisin toimenpitein.

Miessakit ry ja Isät lasten asialla ry (joista jälkimmäinen on myös pääosin keskittynyt vaikuttamistoiminaan) tarjoavat vaikuttamistoimintansa lisäksi miehille myös erokriiseihin liittyvää käytännön tukea, joskin tukemisen tavat ovat erilaiset. Molemmat järjestöt tukevat miehiä eroon liittyvissä huoltajuuskysymyksissä pyrkien varmistamaan sen, että isien ja lasten suhde säilyy hyvänä myös eron jälkeen. Miessakit ry:n erotukeen liittyy tämän lisäksi tärkeänä osana miehen psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen sekä lastenvalvojien työnohjaaminen ja täydennyskoulutus.

Ainoana miesjärjestönä Miessakit ry huolehtii käytännön tasolla kaikista keskeisimmistä miesten sosiaalisen hyvinvoinnin tarpeista. Erotyön lisäksi tukimuotoja ovat muun muassa monimuotoiset matalankynnyksen vertais- ja harrastustoiminnat, isyyden eri vaiheisiin liittyvä tukitoiminta, väkivaltatyö sekä sitä käyttäneiden että sitä kokeneiden miesten kanssa, maahanmuuttajamiesten tukeminen ja miesten osallisuuden tukeminen. Lisäksi yhdistys kouluttaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisia kohtaamaan ja tukemaan miehiä ja huolehtimaan näin yhteisvastuullisesti kaikkien miesten hyvinvoinnista.

Miessakit ry ei perusta toimintaansa mihinkään ihmiskäsitykselliseen, yhteiskuntapoliittiseen tai puoluepoliittiseen ideologiaan. Järjestö on siis täysin sitoutumaton, mikä näkyy siinä, että sen toiminta on kohdennettu kaikille miehille ”karvoihin katsomatta”.