Valitse sivu

Miessakit ry:n toiminta perustuu mieserityiseen osaamiseen. Usein meiltä kysytäänkin, mitä se sellainen osaaminen on, ja mitä mieserityisyys ja mieserityinen työote tarkoittavat? Yksinkertaisesti sanottuna kyse on siitä, että toimintamme on kohdennettu miehille ja siinä huomioidaan miesten tarpeet.

Mieserityisyyden voi jakaa ulkoiseen ja sisäiseen elementtiin. Mieserityinen työote on helpointa ymmärtää ulkoisesta elementistä käsin. Toimintamme on kohdennettu miehille ja kaikki toimijat ovat miehiä. Selvitämme ja otamme huomioon, millaisia haasteita miehet tyypillisesti yhteiskunnassa kohtaavat, mutta myös mistä asioista miehet tyypillisesti saavat hyvinvointiaan ylläpitäviä voimavaroja. Selvitämme ja huomioimme myös sen, mitä sukupuoleen perustuvia tai siitä johtuvia erityispiirteitä kunkin toimintamuotomme kehykseen tyypillisesti liittyy.

Mieserityisyyden sisäinen elementti on haasteellisempi tutkia ja ymmärtää. Helpoiten se avautuu toimintaamme osallistuneiden usein esittämästä toteamuksesta: ”Se on vaan jotenkin erilaista, kun asioista keskustelee miespuolisen auttajan kanssa tai miesryhmässä”. Enempää ei välttämättä tarvitse mieserityisyyden sisäisestä elementistä ymmärtääkään, koska tämän keskeisen kokemuksen huomioiminen on johtanut miehiä kiinnostavan ja auttavan toiminnan kehittymiseen hyvin tuloksin.

Sisäiseen elementtiin syvemmin paneutumisesta on kuitenkin hyötyä. Miesten ja naisten kokemistapojen samanlaisuutta ja erilaisuutta tutkimalla löydetään selityksiä sukupuolen vaikutuksista muun muassa ihmisen psykologiaan, yhteisöjen hyvinvointiin ja yhteiskuntien rakentumiseen eri aikoina. Kasvavan ymmärryksen myötä voidaan ennakoida muutosten vaikutuksia ja luoda siten rakenteita muutosoireilun kohtaamiseksi oikea-aikaisesti.

Sukupuolierityisyyden rinnalla käytetään joissakin yhteyksissä termiä sukupuolisensitiivisyys. Termejä yhdistääkin yleisajatus sukupuolen merkityksen huomioimisesta. Sukupuolisensitiivisyys pitäytyy kuitenkin pääosin ihmisten itsensä sukupuoliin liittämien käsitysten ja stereotypioiden huomioimisessa. Sukupuolierityisyys on sen sijaan sukupuolen merkityksen kokonaisvaltaisempaa tutkimista ja ymmärtämistä, jossa huomioidaan myös ne tekijät, joihin ihmisellä ei ole valtaa.

Monesti auttamistyössä tuodaan esille myös sitä, että teema (esimerkiksi erokriisi) on merkittävämpi huomioida kuin sukupuoli. Että miehissä ja naisissa, ja heidän kokemistavoissaan on merkittävästi enemmän samankaltaisuuksia kuin ominaispiirteitä. Ajatellaan, ettei sukupuolta tulisi korostaa, vaan sitä, että kyse on ihmisten auttamisesta. Tällaisesta kilpailusta ei auttamistyössä kuitenkaan tarvitse olla kyse. Nykyaikaisessa, kokonaisvaltaisessa auttamistyössä huomioidaan sekä yleisinhimilliset että sukupuolierityiset tekijät ensisijaistamatta tai poisjättämättä kumpaakaan. Näin tuen tarvitsijat saavat parhaan mahdollisen avun ja hakeutuvat myös kattavammin avun piiriin.

Kaikessa kiistaisuudessaan kiistatonta on se, että sukupuolella on merkitystä. Sukupuoli on asia, jota ihmiset eivät ole keksineet, ja jonka olemassaoloon ei meillä siksi ole valtaa. Sen sijaan me olemme omin voimin luokitelleet muun muassa feminiinisiä ja maskuliinisia piirteitä ihmisessä. Siksi niitä me voimme loputtomasti arvottaa ja muuttaa. Mieserityisessä työotteessa ei mieheyttä rajoiteta sillä, kuinka paljon ihmisten luokittelemia maskuliinisia tai feminiinisiä piirteitä miehessä on.  Kaikki miehet ovat miehiä. Kaikille miehille yhteistä on se, että he ovat miehiä. Tämä yhdistää riittävästi heidän kokemistapojaan sekä biologisista, psykologisista että sosiokulttuurisista näkökulmista.

Käytännön työstä saadut tulokset osoittavat, että iso osa miehistä hyötyy itselle räätälöidystä, mieserityisyyteen perustuvasta työskentelystä hyvinvointinsa pitimiksi ja vahvistamiseksi. Näin huolehditaan heistä arvokkaana osana miesten ja naisten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin ylläpitäjistöä. Välttääksemme sukupuolten välisen negatiivisen vastakkainasettelun ja vahvistaaksemme yhteistä hyvää, kumppanuuskulttuurin tulee läpileikata kattavasti kaikkea ihmisten hyvinvointiin vaikuttavaa toimintaa. Eli kaikkea toimintaa.

Tomi Timperi, toiminnanjohtaja, Miessakit ry