Valitse sivu

Eromiehen kohtaaminen -artikkelissa erotyöntekijät Jouni Linnankoski ja Kari Vilkko käsittelevät miehen ja isän sukupuolen huomioonottavaa auttamista Erosta Elossa -yksikön työssä. Tekstissä tuodaan esille yksilö-, puhelin- ja sähköpostiauttamiseen liittyviä sisältöjä sekä kuvataan miesten keskinäiselle vertaisuudelle pohjautuvaa EETU-toimintaa.

Miessakit ry:n Erosta Elossa -toimintaan hakeutuu paljon miehiä, joilla on suuri huoli koskien lasten tapaamisia ja muita eron käytännön asioita. Osa heistä on miehiä, jotka kokevat olevansa altavastaajia puolisoihinsa, viranomaisiin tai molempiin nähden. Usein luottamus auttaviin tahoihin ja oikeuslaitokseen on syystä tai toisesta kärsinyt. Huutavin pula näyttää olevan isänä kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta. Miehen tilannetta mutkistaa samanaikaisesti kamppailu eron herättämien vaikeiden tunteiden ja oman jaksamisen kanssa.

Erotilanteessa sukupuoli- ja roolikysymykset saattavat saada suuren merkityksen. Näin käy varsinkin riitaisasti päättyvissä eroissa, joissa pitäisi sopia lasten huollosta ja tapaamisista. Valitettavasti erolainsäädäntömme mahdollistaa ja jopa tuottaa kilpailuasetelman vanhempien välille. Lapsen kannalta parasta ratkaisua haettaessa, isän ja äidin soveltuvuutta vanhemmiksi mitataan ja punnitaan. Paremmin soveltuva vanhempi saa ”lapsikakusta” suuremman palan. Myös yhteiskunnan taloudelliset tuet ohjataan vain sille vanhemmalle, jonka luona lapsi on virallisesti kirjoilla. Molemmat käytännöt kielivät siitä, että lapsen tarvetta molempiin vanhempiin ei tunnisteta vielä riittävästi.

Ammatillinen auttaminen

Jotta ammatillinen auttaminen erotilanteessa olisi riittävän laadukasta, tulee työntekijän tai viranomaisen tiedostaa sukupuolen merkitys erotilanteessa. Olisi hyvä tunnistaa, minkälaisia ennakkokäsityksiä ja asenteita itsellä on isiin ja äiteihin. Tämän lisäksi olisi hyvä huomioida ne erityispiirteet, jotka miehen tai naisen erokokemukseen saattavat liittyä hänen sukupuolensa kautta.

Erosta Elossa -toiminnassa kohdataan miehiä ja isiä, jotka kokevat joutuneensa sukupuolensa vuoksi epätasa-arvoisesti kohdelluksi. Koska toiminta on suunnattu miehille, tapaa työntekijä yleensä vain toista eron osapuolta. Imu antautua epäoikeudenmukaisuutta kokevan isän tarinan vietäväksi on usein suuri. Yhdeksi keskeiseksi ammatilliseksi haasteeksi nousee objektiivisuuden ja neutraaliuden säilyttäminen, menettämättä kuitenkaan kykyä myötäelää asiakkaan tilannetta.

Eräs nyrkkisääntö auttaa työntekijää tässä tilanteessa: parisuhde ja sen ongelmat syntyvät suurimmaksi osaksi ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Kun kuulee vain toisen puolison tai vanhemman kertomuksen, on kuullut vasta puolet totuudesta ja sekin on aina subjektiivisesti värittynyt. Kuullessaan eron kumpaakin osapuolta, muuttuu työntekijän kuva tarinasta. Joskus se täydentyy, mutta useimmiten se tuo päivänvaloon kaksi toisistaan poikkeavaa näkökulmaa. Tällöin työntekijä voi asettua kuulemaan molempia osapuolia heidän sukupuolensa ja suhteen historian erityispiirteet huomioiden. Aina molempia puolisoita ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista tavata. Silloin ammatillisuus tarkoittaa sitä, että työntekijä kantaa tietoisuudessaan muistutuksen eromiehen tarinan subjektiivisuudesta pyrkien kuitenkin samalla kuulemaan ja myötäelämään häntä. Syventyvän luottamuksen kautta asiakasta voidaan myös auttaa kantamaan vastuunsa tämän omien tunteiden ja toiminnan vaikutuksista parisuhteen ristiriitoihin.

Puhelin- ja sähköpostineuvonta

Erosta Elossa -toiminnassa ammatillista yksilötukea tarjotaan valtakunnallisesti puhelin- ja sähköpostineuvontana. Puhelinneuvonnasta ja sähköpostin välityksellä saatetaan hakea tietoa eron perusasioista, kuten eron vireille panosta, erotermistön sisällöistä ja lainsäädännöstä. Erosta Elossa -toiminta ei tarjoa kuitenkaan varsinaista lakiapua. Apua haetaan myös erokriisin kohtaamiseen ja käsittelyyn. Miehet tarvitsevat kuulluksi tulemista ja heillä on usein paljon kerrottavaa. Työntekijän ammattitaito liittyy silloin empatiakykyyn ja olennaisen poimimiseen miehen tarinasta sekä sen takaisin peilaamiseen miehelle jostakin vaihtoehtoisesta näkövinkkelistä. Ymmärtävä kuuleminen ja toisaalta näkökulman muutos auttaa miestä saamaan etäisyyttä omaan tilanteeseen.

Useissa puheluissa ja sähköpostiyhteydenotoissa keskeisiä aiheita ovat miehen epäoikeudenmukaisuuden kokemukset ja oma jaksaminen. Yksi soittajaryhmä on itsemurhaa hautovat miehet. Työntekijälle puhelinauttaminen on eri tavalla haasteellista kuin kasvokkain käyty keskustelu. Vastassa olevaa eromiestä ei voi silmillään havainnoida, jolloin miehen yleisvointi täytyy arvioida kerrotun tarinan, äänensävyn ja painojen perusteella. Useimmat itsemurhaa harkitsevat eivät paljasta ajatuksiaan ennen kuin kokevat, että puhelimen toisessa päässä oleva työntekijä on aidosti läsnä ja kiinnostunut hänen tilanteesta. Itsemurhaa hautovaa auttaa jo pelkästään se, kun hän uskaltaa myöntää, mitä mielessä liikkuu. Monelle soittajalle tai kirjoittajalle ainoa syy jatkaa elämää löytyy usein lapsista. Auttaminen tässä tilanteessa on herättää mies näkemään oma merkityksensä ja korvaamattomuutensa lapsillensa sekä tukea isän ja lasten kontaktin palautumista.

Yksilötapaamiset

Yksilötapaamisia tarjotaan erotilanteessa olevalle miehelle 1-5 kertaa riippuen tuen tarpeesta. Kysymys on kriisiluontoisesta avusta, jonka tavoitteena on tarjota eromiehelle turvallista miespuoliselta ammattilaiselta saatua emotionaalista ja tiedollista tukea. Tuen avulla ja ohjattuna mies pystyy prosessoimaan eroaan ja sen seurauksia.

Yksilötapaamisia erotyöntekijän kanssa toteutetaan Helsingissä ja Tampereella. Yksilötapaamisten sisältöihin mahtuu eromiehen koko kokemus- ja huolikirjo. Tavallista on kuitenkin se, että henkilökohtaisen erokriisin käsittely alkaa miehellä vasta, kun eron käytännön asiat ja varsinkin lapsia koskevat asiat ovat puolisoiden välillä päätetty. Poikkeuksena ovat kuitenkin vastoin tahtoaan eroavat miehet, ja miehet, joille eropäätös tulee yllätyksenä. Tällöin kriisi käynnistyy välittömästi.

Vanhemmuuteen liittyvät kysymykset askarruttavat asiakkaita eri tavoin. On isiä, jotka pitävät itseään lasten äitiin verrattuna vähemmän tärkeinä vanhempina ja ovat valmiita jättäytymään lapsen elämässä taka-alalle. Nämä isät pitää herättää ymmärtämään isyytensä merkitys lapselleen ja kannustaa heitä huolehtimaan riittävän suhteen säilymisestä itsensä ja lastensa välillä. Eroa suunnittelevat miehet ja isät puolestaan kantavat usein voimakasta syyllisyyttä harkitessaan eroa. Miehen voi olla vaikeaa kuunnella omia henkilökohtaisia tarpeitaan, kun toisessa vaakakupissa painaa huoli ja pelko eron seurauksista lapsille ja joskus vaimolle. Myös taloudelliset seuraukset ja oma selviäminen huolettavat miestä. Työntekijän tehtävä ei ole ratkaista asiakkaansa puolesta hänen asioitaan. Parhaimmillaan työntekijä voi kuitenkin auttaa jäsentämään ja laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen sekä rohkaista miestä valintojen tekemiseen.

Jätetyn, vastentahtoisesti tai yllätyksellisesti erotilanteen eteen joutuneen miehen vaara on jäädä entiseen puolisoonsa kiinni. Jätetyksi tullut mies tarvitsee paljon välittämistä ja myötätuntoa; usein myös tunteidensa arvaamista ja niiden sanoittamista. Ei ole harvinaista, että näiden miesten kohdalle on osunut eron lisäksi jokin toinen tai useampi kohtalonisku samanaikaisesti. Elämän perusrakenteiden järkkyessä, miestä uhkaa avuttomuuden ja arvottomuuden tunne ja niiden myötä lamaantuminen. Avuttomuus; tunne siitä, että ei voi vaikuttaa omaan kohtaloonsa, herättää epäoikeudenmukaisuuden ja vihan tunteet. Tilannetta vaikeuttaa oma kelpaamattomuuden tunne ja erilleen muuton jälkeinen vaikeus tulla toimeen itsensä kanssa. Uhriksi itsensä kokeva mies päästää vihansa herkästi muuntumaan kaunaksi ja katkeruudeksi, joka voi saada monenlaisia tuhoavia ilmenemismuotoja ex-vaimon ahdistelusta koston hautomiseen ja toteuttamiseen. Osa näistä miehistä masentuu ja menettää otteen elämästään. Eron hyväksyminen ja toisesta luopuminen tuntuvat liian raskailta. Parisuhteeseen palaaminen näyttäytyy parhaana, joskus myös ainoana mahdollisena ratkaisuna eikä eroprosessissa voida edetä. Tässä tilanteessa olevat miehet ovat haasteellisia autettavia myös ammattilaisille. Ammatillinen auttaminen näissä tilanteissa on pitkäjänteistä rinnalla kulkemista; toisaalta miehen ja luopumisen vaikeuden ymmärtämistä ja toisaalta siihen kuitenkin johdonmukaisesti kannustamista. Tämän lisäksi miestä on hyvä tukea tunnistamaan mahdolliset pettymyksen ja kaunan tunteet sekä tavoittamaan näiden takana olevan mahdollisen surun.

”Erittäin sympaattinen ja empaattinen kohtelu. Ymmärrys oitis ongelmiini. Osallistuva, ammattitaitoinen ja tukea sekä apua tarjoava, analysoiva ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa – tyrkyttämättä, mutta vaihtoehtoja esittävä keskustelu. Joskus ravistelevakin, mikä ok. Ennen kaikkea tunne luottamuksellisuudesta. Tärkeintä ymmärrys asiakkaan ongelmiin.”

EETU-tukihenkilötoiminta

Erosta Elossa -tukihenkilötoiminta, EETU-toiminta, käynnistyi vuonna 2011 täydentämään miehille kohdennettuja eropalveluita. Taustalla oli havainto, jonka mukaan erossa mies jää usein hyvin yksin, jos eron käsittelyyn ei ole saatavilla läheisiltä ystäviltä, työkavereilta tai eroryhmistä saatavaa tukea. Huolien ja tunteiden purkupaikka saattoi puuttua kokonaan. EETU-toiminnan taustalla on myös isien tarve saada itselleen tukihenkilö huoltajuusneuvotteluihin.

EETU-toiminnassa eron itse kokeneet ja koulutetut vapaaehtoiset kulkevat erokriisissä kamppailevan miehen vierellä pahimman kriisin yli. Koulutetut tukihenkilöt, EETUt, kuuntelevat, vastaavat, ymmärtävät, kannustavat ja ovat läsnä tuettavilleen. He ovat myös tarvittaessa tukena viranomaispalveluissa. Tarkoituksena on kohentaa eromiehen jaksamista, itsetuntoa ja valmentaa tärkeiden perheoikeudellisten neuvotteluiden lähestyessä.

EETU-toiminnan kriteerit laadun takeena

Toimintaan tukihenkilöksi haluavan miehen tulee täyttää muutamia perusedellytyksiä. Tukihenkilöksi haluavan miehen motiivina tulee olla halu auttaa ja aito kiinnostus tuettavista. Henkilöllä tulee olla oma erokokemus, josta hänen arvioidaan selvinneen riittävään tasapainoon. Hänellä tulee olla myös kyky ymmärtää, mistä toiminnassa on kysymys, osoittaa vastuuntuntoa ja oma-aloitteellisuutta. Hyvän tukihenkilön ominaisuuksia ovat rauhallisuus, empaattisuus, kannustavuus, kuuntelutaito ja kyky pitää huolta omista rajoista.

Suuri osa EETUista on Miessakit ry:n eroryhmän käyneitä, mikä tarjoaa rakentavan pohjan tukihenkilönä toimimiselle. He ovat jo tutustuneet toiminnan filosofiaan ja saaneet käsitellä omia tunteitaan vertaistuen avulla. Tämän lisäksi EETUt koulutetaan ennen tukitehtäviin siirtymistään. EETU-koulutuksia järjestetään muutamia vuodessa ja koulutukseen hakeneet haastatellaan ennen valintaa. Haastattelussa EETU-koulutukseen hakeutuva kertoo omasta erokokemustaan ja erityisesti sen vaikutuksista nykyiseen elämätilanteeseensa. Edelleen haastateltava kuvailee, mitkä tekijät saivat hänet hakeutumaan koulutukseen. Haastattelujen ja palautteiden mukaan EETUjen yleisin motivaatio tukihenkilöksi pyrkimiselle on jakaa eteenpäin sitä samaa hyvää tukea, mitä hän itse on saanut omassa erokriisissään.

”Haluan auttaa miehiä, jotka joutuvat kokemaan samoja kipeitä asioita kuin minä silloin jouduin. Toivon, että omalta osaltani pystyn auttamaan heitä eteenpäin.”

”EETUna toimiminen on paras tapa maksaa takaisin se hyvä, mitä itse sain Miessakeilta erotilanteessani.”

Koulutukseen valitut kutsutaan EETU-koulutukseen, joka sisältää kaksi lähikoulutuspäivää kahden viikon välein. Koulutuspäivien välillä koulutettavat tekevät itsenäisiä tehtäviä ja täyttävät oppimispäiväkirjaa. Lähikoulutuspäivät käsittävät eroon, mieserityiseen erotukemiseen, vapaaehtoistoimintaan, omien tunteiden tunnistamiseen ja kriisiauttamiseen liittyviä oppimisteemoja. Oppimismenetelminä ovat luennot, tilanneharjoitukset ja ryhmäkeskustelut. Koulutuksen jälkeen henkilöllä on perusvalmiudet toimia eromiehen vertaistukijana. Hän ymmärtää ja osaa käsitellä entistä paremmin paitsi tuettavan myös omia tunteitaan. Koulutuspalautteissa korostuu erityisesti tilanneharjoitusten merkitys. Ne antavat valmiuksia kohdata erilaisia erotilanteita ja tuovat itsevarmuutta aloittaa tukihenkilönä todellisessa erotilanteessa.

Henkilön valmiutta toimia EETUna arvioidaan sekä ennen tukitehtävien alkamista että niiden aikana. Hänen tulee myös sitoutua toiminnan sääntöihin ja laatujärjestelmään sekä työnohjauksellisiin tilaisuuksiin ja täydentäviin koulutuksiin. Näissä käydään työnohjauksellisesti läpi tukitehtävien aiheuttamia haasteita ja tunteita sekä opitaan toisten kokemuksista. Edelleen palavereissa on mahdollisuus päivittää tukihenkilötaitoja ja antaa rakentavaa palautetta puolin ja toisin.

EETU-tukiprosessi

EETU-tukiprosessi sisältää kolme noin tunnin mittaista henkilökohtaista keskustelua esimerkiksi kahvilassa. Kolmen tukikerran jälkeen tukihenkilö ja tuettava päättävät jatkavatko he seuraavan kolmen kerran sarjan. Näin molempien on tarvittaessa helppo irtaantua turvallisesti, kasvojaan menettämättä. Lisäksi EETU voi osallistua tuettavan pyynnöstä erilaisiin neuvotteluihin, esimerkiksi toimia tuettavan tukihenkilönä huoltajuusasioiden sopimusneuvotteluissa lastenvalvojan luona.

Tuettava tulee EETU-toiminnan piiriin ottamalla oma-aloitteisesti yhteyttä EETU-toiminnan ohjaajaan, joka tekee alkuhaastattelun. Jos ohjaaja arvioi, että tuettava hyötyy tukihenkilösuhteesta ja tuettava on siihen motivoitunut, hän lähettää tuettavalle sähköpostitse toiminnan säännöt. Kun tuettava on hyväksynyt säännöt, ohjaaja etsii sopivimman vapaan EETUn ja välittää tuettavan yhteystiedot hänelle. EETU ottaa puhelimitse yhteyttä tuettavaan sopiakseen ensimmäisen tapaamisen.

Kun tukisuhde on päättynyt, EETU ilmoittaa tästä ohjaajalle, joka lähettää molemmille palautteenantolinkin. Lisäksi ohjaaja pitää tuettavan kanssa loppukeskustelun, jossa kartoitetaan miten tuettava selviää kriisistään eteenpäin. Ohjaaja on käytettävissä, jos joko EETU tai tuettava tarvitsee hänen konsultointiaan tukisuhteen aikana.

EETU-toiminnan hyötyjä

Työmuoto näyttää toimivan käytännössä hyvin. EETU-tukisuhde on yleensä onnistunut kokemus sekä tukihenkilölle että tuettavalle. Tukisuhteessa on helppo puhua, koska molemminpuolinen ymmärrys on vahva. Sekä EETUt että tuettavat ovat palautekyselyissä antaneet tukisuhteen ilmapiirille, avoimuudelle ja luottamuksellisuudelle kiitettävät kouluarvosanat.

Saatujen palautteiden mukaan tuettavat kokevat selvästi hyötyvänsä tukisuhteesta. Olennaista on yleensä ollut mahdollisuus saada purkaa ajatuksiaan miehelle, jonka tuettava aistii ymmärtävän hänen elämäntilannettaan. Tuettavalla on ollut yleensä kova tarve puhua ja puhuminen on helpottanut oloa.

”Se, että pääsin keskustelemaan asioita toiselle miehelle, joka ymmärsi ja kuunteli, helpotti oloani jokaisella kerralla.”

”Sain kertoa asiastani ja jakaa tuskaani. Sain myös uudenlaisia näkökulmia tilanteeseeni.”

”Omista kokemuksista keskusteleminen henkilön kanssa, jolla on ollut vastaavanlaisia ongelmia, auttoi minua. Lisäksi sain uutta tietoa ja näkökulmaa tukihenkilöni kokemuksista.”

”Vaikeana aikana kävin nettisivuilla ja löysin toiminnan. Eetu oli hyvä tyyppi, jonka kanssa oli helppo keskustella.”

”Sain ymmärryksen siitä, että on todellakin helpompaa käydä tätä kriisiä lävitse vertaistuen kautta.”

EETU näkee työnsä tulokset nopeasti, sillä yksikin keskustelukerta on saattanut saada tuettavan elämäntilanteen raiteilleen. Onnistumisen kokemukset ovat palkitsevia, siitä EETUt ovat kertoneet saaneensa erittäin hyvän mielen:

”Tukisuhde onnistui mielestäni hyvin: tuettavalla oli kaikilla kerroilla kova tarve puhua ja purkaa ajatuksiaan. Hänen mielialansa nousi, turha haihattelu katosi ja positiivisuus alkoi jo löytyä.”

”Mielestäni keskusteluista oli suuri hyöty tuettavalle ja luulen antaneeni hänelle hyvät eväät jatkoa ajatellen.”

”Tukisuhteesta jäi hyvä mieli, kun pystyin helpottamaan toisen pahaa oloa.”

EETU -toiminnan tuettavien mielestä toiminta on arvokasta työtä suomalaisen miehen ja myös hänen lähipirinsä hyvinvoinnin edistämiseksi. Tuettavat uskovat, että apu pelastaa myös monia isä-lapsi suhteita, ja siten tukisuhteella saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia koko lapsen elämän ajan. Useat tuettavat ovat kertoneet olevansa kiinnostuneita jossain vaiheessa myös itse ryhtyä EETUksi.

Kohtaaminen eromiehen tukena

Erosta Elossa -toiminnassa yksilöasiakkaina olleet miehet ovat kerätyn palautteen mukaan hyötyneet asiakuudesta. Keskeisimmin tähän vaikuttivat saatu keskusteluapu ja kokemus kohdatuksi tulemisesta. Keskusteluapuun miehet sisällyttivät puhumisen mahdollisuuden, työntekijän eroteemaan liittyvän substanssiosaamisen, rohkaisun ja empatian saamisen itselle sekä mahdollisuuden jäsentää omaa tilannettaan. Hyvin usein palautteissa mainittiin auttajan ja asiakkaan välinen dialogisuus; eli asiakkaan tilanteen käsitteleminen yhdessä. Myös työntekijän sukupuolella on asiakkaina olevien miesten näkökulmasta merkitystä. Merkitys liittyi usein puhumisen helppouteen, miesnäkökulman esiin saamiseen sekä kokemukseen, että isänäkökulma tuli hyvin huomioiduksi.

Sekä ammatillisesti toteutetussa että vertaisuudelle perustuvassa auttamisessa asiakkaana olevan miehen kohtaaminen ja mahdollisuuden antaminen oman tilanteen läpikäyntiin ovat keskeisessä asemassa erosta selviämisessä. Useilla miehillä on liian vähän verkostoja, joissa elämään liittyviä kriisejä on mahdollista läpikäydä rakentavalla tavalla emotionaalinen tuki huomioiden. Mieserityisessä erotyössä keskiössä onkin miehen tilanteen ja kokemuksen läpikäynti sekä asia- että tunnetasolla. Tämä toimii usein hyvänä ensiapuna sekä eroon liittyvien käytännön asioiden aloittamisessa että eroon liittyvien tunteiden työstämisessä. Monille yksilöapu on ollut riittävä tuki erotilanteeseen, toiset puolestaan hakeutuvat ensiavun jälkeen esimerkiksi eroryhmiin, joissa eron työstämistä voi tarvittaessa jatkaa yhdessä toisten kanssa.