Valitse sivu

Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperin kirjoittamassa artikkelissa keskitytään Miessakit ry:n kuvaukseen, historiaan ja järjestön olemassaolon tarpeeseen yhteiskuntakehitystä peilaten. Artikkelissa tuodaan esiin järjestön missio, visio ja arvot sekä pohditaan, miten järjestö on sijoittunut nykyisessä yhteiskunnassa niin tasa-arvotyön kuin hyvinvointipolitiikankin toimijana ja vaikuttajana.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta rakennettiin toisen maailmansodan jälkeen vahvan kansallisen yhteenkuuluvaisuuden siivittämänä. Ympäröivien valtioiden, niiden poliittisten tavoitteiden ja niistä ammennettujen kulttuurivaikutusten risteyksessä oli kasvanut kansa, jolla oli aivan omanlaisensa sosiokulttuurinen perimä. Rauhan ajan vaikutusten sekä perhe- ja työelämän murroksen myötä miesten ja naisten sukupuoliperustainen roolikirjo kasvoi olennaisesti aiempaa monimuotoisemmaksi. Tämä ihmisten hyvinvointiin vaikuttava lähtökohtaisesti positiivinen muutos nosti samalla esille uudenlaisia miehenä ja naisena olemiseen liittyviä haasteita. Näiden johdosta ilmeni tarvetta pysähtyä pohtimaan kehitystä myös sukupuolierityisestä näkökulmasta.

Vuosituhannen vaihdetta erityisesti länsimaisissa yhteiskunnissa kuvaa eräänlainen mies- ja naissukupuolen merkitystä väheksyvä harhamatka. Aiempien yhteiskuntien usein hyvin tiukka sukupuolisidonnainen roolijako ja sen negatiiviset vaikutukset on monissa yhteyksissä liitetty osaksi ihmisyyden biologiaa ja psykologiaa. Kun aiempien roolijakojen vaikutukset on koettu alistaviksi ja kahlitseviksi, on sama kokemus liitetty myös osaksi sukupuolen ymmärrystä. Tästä syystä juuri tällä hetkellä esiintyy usein tarvetta korostaa ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan, ja sitä, ettei sukupuolta sovi kahlita. Mies- ja naissukupuolen merkityksen väheksyminen – eli ihmisyyden juurettomuus – on ollut omiaan aiheuttamaan eräänlaista kollektiivista identiteettikriisiä myös meillä Suomessa. Samalla on huomattava, että itsensä toteuttamisen moninaisiksi muuttuneet mahdollisuudet ovat hyvä ja hyväksytty asia yhteiskunnassamme. Tässä sosiokulttuurista muutosta ei tule sekoittaa ihmisyyden ydintekijöihin. Niihin meillä ei ole valtaa.

Edellä kuvattu väistämätön ja inhimillinen kriisivaihe sukupuolten toisiaan kunnioittavan kumppanuuden kehityksessä kestänee vielä melko pitkään, joskin Miessakit ry:nkin arvojen mukainen ihmisyyden kulttuurityö on alkanut selvästi vahvistumaan yhteiskunnassamme. Tämä työ tähtää feminiinisen ja maskuliinisen kokemus­todel­lisuuden erilaisuuden entistä parempaan ymmärtämiseen ja luo siten perustaa tämän erilaisuuden muodostumiselle lisääntyväksi kulttuuriseksi rikkaudeksi. Tällainen kehitys edellyttää keskinäistä työskentelyä erikseen miesten ja naisten taholla tietoisuuden lisäämiseksi kummankin omasta ominaislaadusta. Tämän ohella tarvitaan monimuotoisten ja entistä tasapainoisempien vuorovaikutusrakenteiden määrätietoista kehittämistä sukupuol­ten kesken perheistä valtakunnallisiin päätöksentekoelimiin asti.

Miessakit ry:n idean ytimessä on näkemys naisten ja miesten kumppanuudesta ihmisyyden hyvinvoinnin perustana. Miehet ja naiset nähdään itselleen ja toisilleen lähtökohtaisesti hyvää haluavina. Miessakit ry perustaa missionsa ja visionsa tälle kantavalla voimalle.

Kohti uudella tavalla vastuullista mieheyttä

Miessakit ry:n perustamisen keskeisiin taustatekijöihin kuului halu kohdata uuden sosiaalisen todellisuuden tuomat haasteet vastuullisesti ja rakentavasti. Mies­ten perinteisesti vahvat roolit olivat heikentyneet, osittain hävinneetkin, ja sukupuolten välille oli syntynyt uusi vuorovaikutusasetelma. Miessakeissa katsottiin, että vaikka täl­lainen kehitys oli yleisinhimillisesti katsoen myönteis­tä, miehille se merkit­si menetyksiin suostumista ja monesti myös uusien roolien löytämistä; kaiken kaikkiaan vaativaa sopeutumista. Tästä nähtiin seuraavan monenlaista avuttomuutta ja neuvot­tomuutta, mikä kärjistyessään johtaisi epäso­siaalisiin käyttäytymismuotoihin, väkival­taisuuteen ja itsetu­hoisuuteen.

Näiden ongelmien rinnalla oli kannustavana tekijänä tiedossa myönteisiä koti- ja ulkomaisia koke­muksia miesten keskinäisestä työskentelystä ja valmiudesta toistensa tukemiseen. Monilla tahoilla oli Suomessakin syntynyt miesten ryhmätoimintaa, joka su­untautui osanot­tajien tietoisuuden kasvattamiseen, vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä miesten kesken että naisten kanssa, itseluottamuksen kohen­tamiseen ja viime kädessä minuuden vahvistumiseen. Tällainen toiminta oli kuitenkin hajanaista ilman keskinäistä yhteydenpi­toa.

Tästä syystä oli ilmeinen tarve aikaansaada maanlaajuiseen vaikut­tamiseen tähtäävä organisaatio tällaisia toimintoja ylläpitämään ja kehittämään. Järjestön perustamiseen vaikutti lisäksi tieto miesten ongelmien, erityisesti väkivallan, noususta kasvavan huomion kohteeksi sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Yhdistyksen perustaminen ja kasvu

Miessakit ry perustettiin vuonna 1995 VTM, psykoterapeutti Antti-Veikko Perheentuvan johdolla 1990-luvun alussa koottujen miesten kasvuryhmien innoittamana. Ryhmissä mukana olleet miehet kokivat toiminnan tärkeäksi osaksi omaa kasvuaan ja halusivat saattaa samat mahdollisuudet kaikkien suomalaisten miesten ulottuville. Aluksi tarkoituksena oli ryhtyä kokoamaan miesverkostoa, jonka leviämisen avulla ryhmiä voitaisiin perustaa yhä useammalle paikkakunnalle. Raha-automaattiyhdistys myönsi Miessakeille projektiavustuksen vuosiksi 1996–1998 vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja verkostokoulutukseen. Avustuksen turvin ryhdyttiin luomaan rakenteita alueelliselle miesryhmätoiminnalle mm. suunnittelemalla ryhmänohjaajakoulutusta ja kehittämällä miesryhmätoiminnan käytännön muotoja.

Miessakit ry:n osaamispääoman lähtökohtana oli luot­tamus miesten yleiseen kykyyn kehittyä sekä ottaa vastuuta itsestään ja ympäris­töstään. Johdonmukaisuuden vuoksi tämän todettiin tarkoittavan myös sitä, että tavallisista, tarvittavan elä­män­ko­kemuksen omaavista miehistä löytyy riittävästi niitä, jotka kykenevät toimimaan sekä toisten miesten tukijoina heidän kriisitilanteissaan että kasvuryhmien ohjaajina. Tämän luottamuksen realisoimisen todettiin kuitenkin edellyttävän pätevää koulutusta ja valmennusta sekä työnohjausta, missä tehtävissä tarvitaan ammatillisesti pätevää henkilöstöä. Tärkeäksi koettiin myös se, että yhdistyksen jäsenistöäkin kannustetaan valmentautumaan koulutus-, valmen­nus- ja työnohjaustehtäviin järjestön tarjoaman täydennyskoulutuksen avulla.

Alkuvuosina järjestettiin pienempiä ryhmädynamiikan perusteisiin ja miehenä olemiseen pohjaavia lyhytkursseja, joista valmistuneiden avulla miesverkosto lähti kasvamaan. Yhdistyksen ensimmäinen laaja-alainen vertaisohjaajakoulutus toteutettiin vuonna 1998. Koulutukseen valittiin haastattelujen perusteella 22 miestä ja pääkouluttajana toimi Antti-Veikko Perheentupa. Koulutus piti sisällään kerran kuukaudessa pidetyt 10 teoreettista koulutuspäivää ja lisäksi koulutukseen osallistuneet jaettiin kolmeen ryhmään (kaksi Helsingissä, yksi Tampereella) säännöllisiä vertaistukiryhmätapaamisia varten. Koulutuspäivillä käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen; näkökulmia ihmisen ymmärtämiseen; tunteet todellisuuden kohtaamisessa; miehen ja naisen erilaiset kokemustodellisuudet; elämänkaari ja ihmisenä kasvaminen; yhteisöt, johtajuus ja valta; parisuhde ja perhedynamiikka; ryhmädynamiikka ja ryhmän ohjaaminen; miehen tunteet, seksuaalisuus ja väkivalta. Koulutuksen aikana tai sen päätyttyä osallistujat saivat ohjattavakseen oman miesryhmän.

Miesverkoston vahvistamiseksi nimettiin vuosituhannen vaihteessa ensimmäiset vapaaehtoiset alueelliset yhdysmiehet, joiden tehtävänä oli toimia oman kuntansa kontaktihenkilönä miehille suunnatusta toiminnasta kiinnostuneille ja siihen mukaan haluaville. Tänäkin päivänä yhdysmiehet kokoavat mahdollisuuksien mukaan uusia ryhmiä tai tukevat omaehtoisten ryhmien muodostumista, sekä seuraavat oman alueensa yhteiskunnallista kehittymistä miesnäkökulmasta.

Samalla, kun miesten keskinäisen kasvun ja yhteisvastuun rakenteita miesverkoston luomisen avulla vahvistettiin, päästiin käynnistämään myös kohdennetun kriisityön kehittämistä. Naisten Apu Espoossa ry oli RAY:n rahoituksen turvin kehittänyt vuodesta 1993 perheväkivaltaan syyllistyneille miehille suunnattua työmuotoa ja antanut sille nimen Lyömätön Linja. Kyseinen naisjärjestö halusi siirtää vastuun miehiin kohdistuvasta perheväkivaltatyöstä miehille itselleen. Miessakit ry:n ja Naisten Apu Espoossa ry:n yhteisestä sopimuksesta koko Lyömätön Linja -työ RAY-rahoituksineen siirrettiin Miessakit ry:n työksi vuoden 1997 alusta alkaen. Työ on edelleen yksi keskeinen osa Miessakit ry:n toteuttamaa ammatillista kriisityötä.

Alusta alkaen Miessakit ry:n miesryhmätoimintaa kehitettäessä ja sosiaalisen tuen verkostoa rakennettaessa nousivat tietyt teemat toistuvasti miesten puheiden keskiöön. Tällaisia olivat ennen kaikkea vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvät kysymykset, oman merkityksellisyyden etsiminen esimerkiksi työelämän haasteisiin liittyen, sekä ylipäätään mahdollisuudet yhdessä toimimiseen toisten miesten kanssa. 2000-luvulla Miessakit ry:n toiminta kasvoi merkittävästi ja vastatakseen miesten keskeisimpiin kollektiivisiin tarpeisiin käynnistettiin RAY-rahoituksen turvin uusia kohdennettuja työmuotoja. Näitä olivat miehille räätälöity erokriisituki Erosta Elossa, miesten vanhemmuutta vahvistava isätoiminta Isyyden Tueksi sekä kaksisuuntaista kotoutumista tukeva Vieraasta Veljeksi -toiminta.

Miessakit ry:n toiminnalleen asettamat tavoitteet ja siitä saadut tulokset saivat entistä vahvempaa näkyvyyttä yhteiskunnassa. Yhdistyksen vuosien saatossa kehittämästä mieserityisestä osaamisesta tuli yhä kysytympää yhteiskunnan kasvatus-, terveys- ja sosiaalisektorilla. Miessakit ry perustikin vuonna 2008 koulutus- ja kehittämistoimintansa veturiksi Miestyön Osaamiskeskus -yksikön.

Toimintaa ohjaavat arvot

Miessakit ry:n toimintaa ohjaavat arvot perustuvat sille, että miesten itsensä tulee toimia keskeisinä vastuunkantajina huolehdittaessa hyvinvoivasta mieheydestä sosiaalisen todellisuuden murroksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että nimenomaan miesten on tärkeä osata sanoittaa mieheyttä ja sen tarpeita. Tietoisuus saadaan parhaiten esille miesten välisen vertaistoiminnan kautta, jolloin toinen toistaan peilinä käyttäen vahvistetaan omaa henkistä kasvua ja hyvinvointia. Tälle perustalle rakennettu toiminta tuntuukin suurelle osalle miehistä omimmalta ja siksi luottamusta herättävältä vahvistaen näin miesten liittymishalua siihen.

Miessakit ry:n toimintaa ohjaavat arvot ovat sukupuolisensitiivisyys, vertaisuus, ammatillisuus ja hyvinvoinnin edistäminen. Sukupuolisensitiivisyydellä Miessakit ry:ssä tarkoitetaan sukupuolten ominaislaatujen huomioimista. Ominaislaadun rakentumiseen vaikuttavat biologiset, psykologiset ja sosiokulttuuriset tekijät. Miessakit ry:n toiminta perustuu siten sukupuolisensitiiviseen mieserityiseen osaamiseen.

Vertaisuus on yhdistyksen käyttövoima; kokemukset, kokemustieto ja niihin pohjaava elämänviisaus ovat toiminnan ja kehitystyön kivijalka. Tämä toteutuu miesten keskinäisen toiminnan, tuen, sosiaalisen oppimisen sekä kokemustiedon keräämisen kautta.

Ammatillisuus on Miessakit ry:ssä järjestötoimijoiden ja työntekijöiden vankkaa asiantuntijuutta, sekä toiminnassa mukana olevien henkilöiden osaamisen ja kokemusten hyödyntämistä. Ammatillisuutta ylläpidetään jatkuvalla tietojen ja taitojen kehittämisellä kokemuksesta oppimisen ja täydennyskoulutuksen kautta. Kaikella edelliseen pohjaavalla toiminnalla tähdätään hyvinvoinnin edistämiseen.

Miessakit ry ja sukupuolten välinen tasa-arvo

Jo Miessakit ry:n perustamista suunniteltaessa oli yhteiskunnassa nähtävissä merkkejä tyytymättömyydestä tasa-arvotyön ja miesten suhteesta. Toisaalta monet tahot edellyttivät miehiltä vahvempaa vastuunkantoa naisten tasa-arvoistumisen edistämisestä. Samalla yhä useampi mies nosti esille kokemuksensa siitä, ettei miehiä kohdella tasa-arvoisesti. Miessakit ry:ssä nähtiin, ettei miesten hyvinvoinnin kannalta ole viisasta tai tarpeen lähteä rakentamaan yhdistystä miesten intressijärjestöksi. Rakentava vastuunkanto pohjaa sille, että oman kriisin kanssa on riittävästi työskennelty. Tämä tuntuu usein olevan kesken intressiperustaisessa lähestymistavassa aiheuttaen siten hajottavuutta. Yhdistyksen oltua käytännössä kuitenkin ainoa näkyvä miesjärjestö Suomessa, edellä mainittujen intressiryhmien odotukset kohdentuivat nimenomaan Miessakit ry:n toimintaan.

Miessakeissa nähtiin, että miesten tulee kantaa vastuunsa sosiaalisesti rakentavasta ja hyvinvointia ylläpitävästä mieheydestä. Ja toisaalta nähtiin myös se, että miesten pahoinvoinnin taustalla saattoi olla sosiokulttuurisesta perimästä johtuvia ylilyöntejä, josta syystä miesten tukeminen ja hyvänä näkeminen oli erityisesti tasa-arvo -kontekstissa vaikeata. Tämä ristipaine vaikutti ennakoitua näkyvämmin Miessakit ry:n toiminnassa vuosituhannen vaihteessa ja aiheutti väärinkäsityksiä yhdistyksen olemassaolon perusteista. Monien naisten ja naisten aseman vahvistamista ajavien organisaatioiden tasa-arvohaavojen syvyys sekä miesten kasvava turhautuminen koettelivat myös Miessakit ry:n resurssien ja rakenteiden kestävyyttä. Samalla tämä prosessi toi näkyväksi sen, kuinka olennaisen tärkeätä on, että miehet voivat käsitellä mieheyteen liittyviä asioita miesten keskuudessa. Näin voidaan luoda kulttuuria, jossa hajottavien elementtien tilalle voidaan löytää hyvinvointia vahvistavaa rakennusmateriaalia.

Yhteiskunnallinen kysyntä miesten vastuunkannosta on osattava irrottaa siitä, etteivätkö miehet aina olisi kantaneet vastuutaan; yhteiskunnat ovat vain olleet erilaisia. Nykymiesten tulee kantaa vastuunsa mieheydestä, joka voi hyvin myös uudenlaisessa sosiokulttuurisessa kehyksessä. On muistettava keskittyä naisten ja miesten toisiaan kunnioittavan kumppanuuskulttuurin vahvistamiseen, ja kestää se, että tasa-arvokentällä tulee vieläkin välillä vastaan vanhakantaista ajattelua muun muassa miesten kollektiivisesta halusta alistaa naisia tai kyvyttömyydestä huolehtia hyvästä. Miessakit ry:llä on tärkeä tehtävä toimia osana mieshyvän näkyväksi tuomista myös tasa-arvokentällä.

Miessakit ry tämän päivän yhteiskunnallisena vaikuttajana

Miessakit ry:n tarkoitus on yhä edelleen vaikuttaa yhteiskuntakehitykseen kehittämällä pitkäjänteisesti miesten yhteisvastuun ja keskinäisen auttamisen rakenteita. Tätä tarkoitusta toteutetaan luomalla ja ylläpitämällä monimuotoista matalan kynnyksen vertaistoimintaa, tarjoamalla ammatillisia tuki- ja kriisipalveluja, kouluttamalla vertaisohjaajia sekä kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia, olemalla mukana rakentamassa erilaisten organisaatioiden miestyötä sekä osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Miesten oman osallistumisen ja tarvittaessa itselle avun hakemisen merkitys on keskeisintä tavoiteltaessa miesten hyvinvoinnin vahvistumista. Miessakit ry:n merkitys tällä kentällä korostuu yhdistyksen ainutlaatuisuuden kautta; kaikki yhdistyksen toimijat ovat nimenomaan miehiä. Tämä rakenne on mahdollistanut sen, että miesten tarpeet pysyvät tavoiteasettelun keskiössä, ja toisaalta sen, että miehet kokevat yhteyden omakseen. Jo pelkästään tunne siitä, että toiminta on rakennettu juuri itselle, on tärkeä osallistumiskynnystä madaltava tekijä. Samalla vaikutetaan myös siihen, että miesten kokemus omasta arvokkuudesta vahvistuu ja miesten keskinäinen sosiaalinen toiminta arkipäiväistyy.

Yhteiskunnan muutkin toimijat ovat kasvavassa määrin lisänneet suoraan miehille suunnattua toimintaa. Tämä on kasvattanut kysyntää sekä organisaatioiden rakentamiseen, niiden tarjoamien toimintojen kehittämiseen, että alan ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutukseen liittyen. Miessakit ry tarjoaa mieserityiseen osaamiseen perustuvaa koulutusta yksittäisille miehille, organisaatioille ja ammattilaisille.

Kysyntä miesnäkökulman esiin tuomisessa on tänä päivänä niin vahvaa, että se on osin jopa arkipäiväistynyttä. Aiemmin keskiössä ovat erityisesti olleet fyysiseen terveyteen ja tasa-arvopolitiikkaan liittyvät keskustelut. Sen sijaan kasvatukseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvän miesnäkökulmaisen tiedon kysyntä kasvoi olennaisesti vasta vuosituhannen vaihdetta lähestyttäessä. Miessakit ry:n tulokulma on tänäkin päivänä nimenomaan yhteisvastuuseen, yhteishyvään ja sosiaaliseen hyvinvointiin peilaavaa.

Miessakit ry toimii aktiivisena osallistujana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Erityisesti yhdistys painottaa liittymistä rakentavaksi osaksi sellaisia verkostoja, joissa yhteistyössä tuodaan esille miesten hyvinvointiin ja asemaan peilaavia kysymyksiä. Tärkeitä kumppaneita toiminnan kannalta ovat eri ministeriöiden hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta vahvistavat työryhmät ja toimintayksiköt, kolmannen sektorin perhejärjestöt sekä kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan ammattiin kouluttavat organisaatiot.

Keskeisin haaste ja samalla mahdollisuus nyky-yhteiskunnalle on se, miten Miessakit ry:n toiminnan kautta saatu osaaminen liitetään osaksi kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan peruskoulutusta sekä hyvinvointi- ja tasa-arvopoliittisen yhteiskuntatyön keskiöön. Hyvinvoiva mies on yhteiskunnallinen arvovalinta.

Tomi Timperi, Miessakit ry:n toiminnanjohtaja