Valitse sivu

Esipuhe: Sukupuolen huomioiminen vahvistaa tukipalveluja

Sukupuolen huomioiminen vahvistaa tukipalveluja

ukupuolen huomioivaan työotteeseen perustuva kehitystyö ja toiminta on viime vuosina vahvistunut sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla. Erityi- sesti alan järjestötyössä on pilotoitu auttamistyön muotoja, joissa yhtenä keskeisenä onnistumistekijänä on ollut sukupuolen merkityksen huomi-

oiminen. Tämä tekijä on otettu huomioon sekä auttajien että autettavien osalta.

Erityisiä onnistumisia on ollut sellaisten teemojen parissa, joissa joko tytöt tai pojat, naiset tai miehet ovat ryhmänä erityisen edustettuja tuen tarvitsijoissa. Kun on esimerkiksi lähdetty tutkimaan sitä, miksi nimenomaan pojat eivät hae tukea yleisinhimillisiksi ajateltuihin haasteisiin, ollaan oltu sukupuolierityisen työotteen idean juurilla. Sen sijaan että poikien tulkittaisiin olevan välinpitämättömiä, ajat- telua on muutettu siihen, miten tukea voitaisiin kehittää, jotta pojat sitä hakisivat. Lähestymismallin muuttamisen myötä on noussut esiin ymmärrys teeman su- kupuolierityisistä piirteistä. Kun esimerkiksi aiempi yleistuki onkin kohdennettu vain pojille, on se toiminut jo selkeänä vahvistuksena sille, että pojat ovat hakeu- tuneet aiempaa paremmin tuen piiriin. Hakeutumiskynnystä madaltaa kokemus siitä, että tuki on nimenomaan itseä varten suunniteltu ja että muutkin pojat ha-

kevat tukea samassa asiassa.

Monessa kokeilussa on huomattu myös, että tuen tarjoajan sukupuolella on ol- lut merkitystä. Kun poikia tukenut henkilö on ollut mies, ovat pojat suhtautuneet apuun selvästi eri lailla, kuin silloin kun tuen tarjoaja on ollut nainen. Kyse ei ole siitä, etteivätkö naiset kykenisi auttamaan poikia siinä kuin miesauttajatkin, vaan siitä, että avun antamisen ja sen hakemisen luonne muuttuu. Pojat eivät esimer- kiksi ole puhuneet asioista naiselle samalla tavalla kuin auttajan ollessa mies. Po- jat kehtasivat muun muassa kysyä teini-iän haasteista syvemmin miehiltä, mikä edesauttoi tarvitun avun tarjoamista ja saamista.

Vastaavia kokemuksia on saatu useilla keskeisillä tuki- ja kriisityön saroilla myös miesten kanssa toimittaessa. Kun esimerkiksi ero-, vanhemmuus- tai lähi- suhdeväkivaltatyössä on huomioitu sukupuolikohtaiset piirteet ja palvelut on koh- dennettu sukupuolen mukaan, on saatu tuettua merkittävä määrä sellaisia avun tarvitsijoita, jotka eivät muuten olisi tai aiemmin olleet apua hakeneet.

Sukupuolierityisen työotteen yleistyminen on mahdollistanut myös näitä piir- teitä huomioivan perus- ja täydennyskoulutuksen kehittymisen. Näin on voitu tuottaa osaamista, joka vahvistaa ammattilaisten ymmärrystä sukupuolen huo- mioimisen merkityksestä. Siten esimerkiksi poikatyötä tekevillä naisilla on voi-  nut olla aiempaa paremmat valmiudet tukea poikia ja auttaa heitä rohkaistumaan asioiden käsittelyssä.

Auta miestä mäessä -hankkeen päätavoitteena oli mieserityiseen osaamiseen perustuvien koulutus- ja urapalveluiden valmennusmenetelmien ja palvelunoh- jauksen kehittäminen nuorten miesten työllistymisen tueksi. Ryhmämuotoiseen valmennusprosessiin valittiin 18–29-vuotiaita miehiä, jotka olivat ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Valmennuksen vetäjät olivat miehiä. Valmennukseen osallistunei- den kokemukset olivat positiivisia.

Vastaavanlaiseen työotteeseen ja rakenteeseen perustuvalle tuelle olisi nyky-yh- teiskunnassa vahvasti kysyntää. Opiskelu- ja työelämästä syrjäytyvistä suurin osa on poikia ja nuoria miehiä. He tarvitsevat itselleen räätälöityä, luottamusta herät- tävää tukea. He tarvitsevat myös rohkaisua siihen, että on normaalia hakea itselle tukea elämän tärkeisiin haasteisiin.