Työnohjauspalvelut yksilöille, ryhmille ja esimiehille

Miestyön Osaamiskeskuksella on usean vuoden kokemus erilaisten työnohjauspalveluiden tuottamisesta. Käytettävät työnohjaajat ovat sekä Suomen työnohjaajat ry:n että Johdon työnohjaajat ry:n hyväksymiä ja näiden työnohjaukselle asettamien eettisiin ja laadullisiin velvoitteisiin sitoutuneita. Vahva teoria- ja kokemuspohja lisää työnohjauksen vaikuttavuutta niin yksittäisen työntekijän, työyhteisön kuin organisaationkin näkökulmasta. Vaikutukset näkyvät muun muassa työilmapiirissä, ammatillisessa kehittymisessä ja työhyvinvoinnissa.

 

Tarjotut työnohjauspalvelut

yksilötyönohjaus tukee yksilöllisesti ammatillista kehittymistä, työssäjaksamista ja mahdollistaa oman työn syvällisen tutkimisen.

ryhmätyönohjaus mahdollistaa osallistujille sekä työhön liittyvien asiakastilanteiden tarkastelun, haastavien tilanteiden läpityöstämisen ja henkilökohtaisen kehittymisen. Ryhmä voidaan koota esimerkiksi saman ammattikunnan edustajista tai samaa työtä tekevistä työryhmän jäsenistä.

tiimityönohjaus on suunnattu työryhmille ja näiden lähiesimiehille. Ohjauksessa on mahdollista käsitellä työryhmään kuuluvia asioita sekä esimiehen läsnäollessa myös kehittää ryhmän toimintaa haluttuun suuntaan.

johdon ja esimiesten työnohjaus voidaan toteutaa sekä yksilötyönohjauksena että ryhmämuotoisesti esimerkiksi johtoryhmille

Työnohjaajiemme henkilökohtaista erityisosaamista on mahdollista hyödyntää paitsi ohjattavien perustyöhön liittyvissä kysymyksissä, myös erilaisissa lyhyemmissä konsultatiivisissa prosesseissa.Näitä voivat olla esimerkiksi kriisikonsultaatiot, työyhteisöjen kehittäminen, muutosjohtaminen jne.

 

Referenssit

Kokemusta erilaisista työnohjausprosesseista on kertynyt sekä kunnalliselta että yksityiseltä puolelta. Asiakkaina ovat olleet niin yksittäiset työntekijät, työryhmät ja esimiehetkin.