Juhlavuoden artikkelisarja

20. juhlavuotensa kunniaksi Miessakit ry julkaisi järjestöön ja sen toimintaan liittyvän kahdenkymmenen artikkelin sarjan, joka toimii myös myöhemmin julkaistavan Miestyön perusteoksen runkona. Artikkelit käsittelevät ensisijaisesti käytännön työtä sekä sen toteutusta, tuloksia ja kehittämistä, mutta myös järjestön ideologiaa ja miestyön viitekehystä. Artikkelit julkaistiin tällä sivustolla kahden viikon välein (kesätaukoa lukuun ottamatta) ajalla 19.1.-7.12. 2015.

19.1.2015 Miessakit yhteiskunnallisena hyvinvoinnin rakentajana - Tomi Timperi

2.2.2015 Miestyö - hyvinvointityötä miesten kanssa - Tomi Timperi & Peter Peitsalo

16.2.2015 Mieserityisyys - Peter Peitsalo

3.3.2015 Nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi - Ilmo Saneri, Timo Tikka & Peter Peitsalo

16.3.2015 Mies ja ero - Jouni Linnankoski & Kari Vilkko

30.3.2015 Väkivallasta ja sen hallinnasta lähisuhteissa - Pekka Jolkkonen

13.4.2015 Maahan muuttaneiden miesten muuttuvat roolit ja kotoutumisen kaksisuuntaisuus - Heikki Kerkkänen

27.4.2015 Miesten keskinäinen vertaisuus - Tomi Timperi

11.5.2015 Eromiehen kohtaaminen - Jouni Linnankoski ja Kari Vilkko

25.5.2015 Veljeys on mantereet yhdistävä elementti – Vieraasta Veljeksi -tukihenkilötoiminta maahan muuttaneiden miesten psykososiaalisen hyvinvoinnin tukena - Kimmo Saastamoinen

8.6.2015 Äkillisesti muuttunut isyys - Timo Tikka

17.8.2015 Isyyden merkitys väkivaltatyössä - Matti Kupila

31.8.2015 Matalan kynnyksen vapaaehtoistoimina - mielekästä hyvinvointia miehille - Peter Peitsalo

14.9.2015 Miesryhmätoiminta ja sen toteuttaminen - Peter Peitsalo

28.9.2015 Miesten eroryhmistä apua erokriisiin - Jouni Linnankoski

12.10.2015 Maahan muuttaneiden miesten oppimisryhmätoiminta - Heikki Kerkkänen

26.10.2015 Isäryhmätoiminta isyyden hyvinvoinnin vahvistajana - Ilmo Saneri

9.11.2015 Mies väkivaltatyön asiakkaana - Pekka Jolkkonen ja Matti Kupila

23.11.2015 Miesnäkökulma hyvinvoinnin edistämisessä - Peter Peitsalo

7.12.2016 Miesnäkökulmia hyvinvoinnin tasa-arvoon - Antti Alén

Tunnisteet: ms20-v

RSS
07.12.2015

Miesnäkökulmia hyvinvoinnin tasa-arvoon

Miessakit ry:n hallintopäällikkö Antti Alén pohtii tekstissään hyvinvoinnin tasa-arvon tematiikkaa, haasteita, mahdollisuuksia sekä keinoja sen toteutumiseen.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
23.11.2015

Miesnäkökulma hyvinvoinnin edistämisessä

Miessakit ry:n kehittämispäällikkö Peter Peitsalo käy artikkelissa läpi miehen hyvinvoinnin keskeisiä haasteita ja avun hakemiseen liittyviä kysymyksiä.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
09.11.2015

Mies väkivaltavaltatyön asiakkaana

Tässä kirjoituksessa Miessakit ry:n Lyömätön Linja -työn psykoterapeutit Pekka Jolkkonen ja Matti Kupila käsittelevät miesten avun hakemista asiakkaan, työntekijän ja tutkimuksen näkökulmista. Kiitokset asiakkaillemme palautteista!
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
26.10.2015

Isäryhmätoiminta isyyden hyvinvoinnin vahvistajana

Miessakit ry:n isätyöntekijä Ilmo Saneri tarkastelee artikkelissaan isäryhmätoiminnan tarvetta, historiaa ja toteutusta. Tekstissä käydään myös läpi isäryhmätoiminnan mallin rakenne sekä ryhmätoiminnasta kehitettyjä isätyösovelluksia.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
12.10.2015

Maahan muuttaneiden miesten oppimisryhmätoiminta

Heikki Kerkkäsen kirjoittamassa artikkelissa kuvataan Vieraasta Veljeksi-projektin aikana (2007–2013) toteutettua maahan muuttaneiden miesten ryhmätoimintaa ja sen toimintaperiaatteita. Kirjoittaja toimi Vieraasta Veljeksi-projektin vastaavana projektityöntekijänä.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
28.09.2015

Miesten eroryhmistä apua erokriisiin

Artikkelissa Miessakit ry:n Erosta Elossa -toiminnan vastaava erotyöntekijä Jouni Linnankoski avaa eroryhmätoiminnan historiaa, mallia ja ryhmän sisältöjä. Artikkelissa kuvataan myös eroryhmään hakeutuvien miesten yleisimmät ahdistuksen ja huolenaiheet, kuinka niitä ryhmässä käsitellään ja mikä ryhmässä ja sen dynamiikassa auttaa miehiä eteenpäin. Lopuksi kerrotaan ryhmäläisten kokemista hyödyistä ryhmässä.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
14.09.2015

Miesryhmätoiminta ja sen toteuttaminen

Kehittämispäällikkö Peter Peitsalon kirjoittamassa artikkelissa kuvataan Miessakit ry:n miesryhmien perustaa, toimintaa ja tästä saatuja käytännön kokemuksia. Lisäksi artikkeli antaa lukijalle käytännönläheisiä ohjeita ryhmien järjestämiseen liittyen.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
31.08.2015

Matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminta – mielekästä hyvinvointia miehille

Miessakit ry:n kehittämispäällikkö Peter Peitsalo kuvaa artikkelissa järjestön tekemän kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan tarkoitusta ja käytännön toteutuksesta saatuja kokemuksia. Tekstissä pohditaan myös, millä tavalla matalan kynnyksen toiminnalla edistetään miesten sosiaalista hyvinvointia.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
17.08.2015

Isyyden merkitys väkivaltatyössä

Miessakit ry:n Lyömättömän Linjan psykoterapeutti Matti Kupila pohtii artikkelissaan isyyden ja miehille suunnatun lähisuhdeväkivaltatyön yhtymäkohtia, väkivallan olemusta, syitä ja vaikutuksia lapsen kehitykseen ja miehen itsetuntoon. Artikkeli käsittelee isyyden merkitystä ennalta ehkäisevän ja korjaavan väkivaltatyön näkökulmasta.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:5
08.06.2015

Äkillisesti muuttunut isyys

Miessakit ry:n vastaava isätyöntekijä Timo Tikka tarkastelee tekstissään isyyttä äkillisten kriisien näkökulmasta. Artikkelissa pohditaan muun muassa kriisien vaikutusta isyyteen, työn ja perheen yhteensovittamista sekä isille tarjottavan tuen merkitystä. Kirjoituksessa avataan myös Miessakit ry:n isien henkilökohtaisen tuen mallia yhtenä keinona isien auttamiseksi.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
25.05.2015

Veljeys on mantereet yhdistävä elementti – Vieraasta Veljeksi -tukihenkilötoiminta maahan muuttaneiden miesten psykososiaalisen hyvinvoinnin tukena

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -projektissa vuosina 2011–2013 työskennellyt Kimmo Saastamoinen tarkastelee artikkelissaan tukihenkilötoimintaa pakolaistaustaisten miesten psykososiaalista hyvinvointia lisäävänä työmuotona ja peilaa suhdettaan projektin kautta tapaamaansa asiakkaaseen. Tukihenkilötoimintaa ja siinä mukana olleiden suomalaismiesten kokemuksia vapaaehtoistyöstä on käsitelty myös kirjassa Vieraasta Veljeksi – kaksisuuntaista kotoutumista miehille (Heikki Kerkkänen & Kimmo Saastamoinen, 2013).
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
11.05.2015

Eromiehen kohtaaminen

Eromiehen kohtaaminen -artikkelissa erotyöntekijät Jouni Linnankoski ja Kari Vilkko käsittelevät miehen ja isän sukupuolen huomioonottavaa auttamista Erosta Elossa -yksikön työssä. Tekstissä tuodaan esille yksilö-, puhelin- ja sähköpostiauttamiseen liittyviä sisältöjä sekä kuvataan miesten keskinäiselle vertaisuudelle pohjautuvaa EETU-toimintaa.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
27.04.2015

Miesten keskinäinen vertaisuus

Miessakit ry:n toiminnanjohtajan Tomi Timperin kirjoittamassa artikkelissa käydään läpi miesten keskinäistä vertaisuutta, sen erityispiirteitä ja haasteita, sekä vaikutuksia ja mahdollisuuksia miesten hyvinvoinnin edistämisessä.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
13.04.2015

Maahan muuttaneiden miesten muuttuvat roolit ja kotoutumisen kaksisuuntaisuus

Heikki Kerkkäsen kirjoittamassa artikkelissa keskitytään maahan muuttaneiden miesten kotoutumisprosessiin sekä ryhmien välisten suhteiden vahvistamiseen tarkastelemalla akkulturaation vaiheita ja rooleja, jotka aktivoituvat ihmisen etsiessä paikkaansa yhteiskunnassa.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
30.03.2015

Väkivallasta ja sen hallinnasta lähisuhteissa

Miessakit ry:n Lyömättömän Linjan työntekijä psykoterapeutti Pekka Jolkkonen käsittelee kirjoituksessaan lähisuhdeväkivaltaa hoidollisen, väkivallasta luopumiseen tähtäävän asiakastyön näkökulmasta.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
16.03.2015

Mies ja ero

Mies ja ero -artikkelissa erotyöntekijät Jouni Linnankoski ja Kari Vilkko käsittelevät miehen suhdetta eroamiseen. Artikkelissa pohditaan muuttuneen isäkuvan vaikutusta miehen erokokemukseen, erolle altistavia tekijöitä ja miehen eron erityispiirteitä. Eroa käsitellään myös mahdollisuutena oppia ja kasvaa miehenä.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:9
03.03.2015

Nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi

Miessakit ry:n isätyöntekijät Ilmo Saneri ja Timo Tikka sekä kehittämispäällikkö Peter Peitsalo tarkastelevat artikkelissaan isyyttä ja sen merkitystä hyvinvoinnin rakentumisen kannalta. Tekstissä kuvataan myös isien kanssa tehtävää työtä.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
16.02.2015

Mieserityisyys

Miessakit ry:n kehittämispäällikkö Peter Peitsalo tarkastelee artikkelissa sukupuoli- ja mieserityisyyttä sekä järjestön toteuttaman työn että teoreettisen tiedon pohjalta. Tekstissä pohditaan myös avun hakemiseen liittyviä kysymyksiä erityisesti miesnäkökulma huomioiden.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
02.02.2015

Miestyö – hyvinvointityötä miesten kanssa

Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperin ja kehittämispäällikkö Peter Peitsalon kirjoittamassa tekstissä tarkastellaan sekä ammatillisesti että vertaispohjalta toteutettua miestyötä. Artikkelissa syvennytään myös miesten avun hakemiseen ja asiakkuuteen liittyviin keskeisiin kysymyksiin.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:0
19.01.2015

Miessakit yhteiskunnallisena hyvinvoinnin rakentajana

Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperin kirjoittamassa artikkelissa keskitytään Miessakit ry:n kuvaukseen, historiaan ja järjestön olemassaolon tarpeeseen yhteiskuntakehitystä peilaten. Artikkelissa tuodaan esiin järjestön missio, visio ja arvot sekä pohditaan, miten järjestö on sijoittunut nykyisessä yhteiskunnassa niin tasa-arvotyön kuin hyvinvointipolitiikankin toimijana ja vaikuttajana.
Tunnisteet: ms20-v
Vastauksia:1

Arkisto

2015 (20)

Tunnisteet

(20)ms20-v