13.03.2015

Mies ja ero

Mies ja ero -artikkelissa erotyöntekijät Jouni Linnankoski ja Kari Vilkko käsittelevät miehen suhdetta eroamiseen. Artikkelissa pohditaan muuttuneen isäkuvan vaikutusta miehen erokokemukseen, erolle altistavia tekijöitä ja miehen eron erityispiirteitä. Eroa käsitellään myös mahdollisuutena oppia ja kasvaa miehenä.

Miehen ja erityisesti isien asema erotilanteessa on ollut näkyvästi esillä lehdistössä ja muussa mediassa. Teeman ympärille on syntynyt useita tutkimuksia ja erosta selviytymiseen tähtääviä työmuotoja. Miehet ovat myös itse aktivoituneet eroon liittyvien epäkohtien esille tuomisessa. Miessakit ry:n Erosta Elossa -toiminnan puitteissa miesten aktivoituminen näkyy muun muassa rakentavana haluna tukea toisia erotilanteessa olevia miehiä sen jälkeen, kun itse on toipunut erosta. Miesten keskinäinen apu ja tuki erotilanteessa mahdollistaa hyvin myös miehen erokriisiin liittyvien erityispiirteiden huomioimisen ja niiden käsittelyn. Tässä artikkelissa nostetaan esiin käytännön työstä saatuja kokemuksia ja erokriisiin liittyviä mieserityisiä piirteitä. 

Nykyaikainen isyys erotilanteessa

Käsitys mieheydestä, miehen rooleista ja isyydestä on muuttunut yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksesta. Vaikka muutokset ovat lähtökohtaisesti olleet myönteisiä, perinteinen mieskuva ei välittömästi taipunut isälle avautuvaan uuteen mahdollisuuteen olla perheensä parissa ja osallistua lasten hoitoon. Perinteinen mies oli oppinut suuntamaan huomionsa perheensä ulkopuolelle ja hankkimaan itsekunnioituksensa ja arvostuksensa työnteolla ja saavutuksilla. Muuttuneiden olosuhteiden tuoma paine ahdisti miestä, tehden samalla kuitenkin tilaa vapautua usein kapeaksi koetusta ja vaikeasti saavutettavasta machomiehen ihanteesta. Pikku hiljaa miehet alkoivat omaksua pehmeämpiä ja monipuolisimpia tapoja olla ja ilmentää miehenä olemista. Tämä on vaikuttanut muun muassa siihen, minkälaiseksi suhde nyky-isän ja lapsen välille voi rakentua. Miehellä on yhtä lailla hoivavietti kuin naisella, sekä tarve olla lähellä lapsiaan ja huolehtia heistä. Ja mikä parasta, moni moderni isä nauttii isyydestään ja kokee sen palkitsevana. Isänä olemisesta on tullut vuorovaikutteisempaa ja sen myötä kokonaisvaltaisempaa.

Isiä tuetaan osallistumaan vanhemmuuteen muun muassa kannustamalla heitä aktiiviseen isyyteen. Tämä on monesta näkökulmasta myönteinen ja hyvinvointia lisäävä asia, vaikkakaan erotilanteissa ei täysin ongelmaton. Moni moderni isä tulee eron yhteydessä usein yllätetyksi. Perheen koossa ollessa tasavertainen vanhemmuus tuntui olevan vaimolle yhtä selvää kuin miehelle. Eron jälkeen näin ei välttämättä enää ole. Äiti voi vaatia lapsen asumaan luokseen ja pyrkiä rajoittamaan isän tapaamisoikeutta. Mies ei voi ymmärtää tätä muutosta ja kokee isyytensä uhatuksi.

Riitaisassa erotilanteessa monet isät kokevat joutuvansa avustavan isän rooliin. Hänelle tarjotaan etä-isän paikkaa ja sopeutumista takaisin asetelmaan, jossa äiti ja äidin läsnäolo lapsille nähdään lapsen hyvinvoinnin ja kasvun kannalta tärkeämpänä kuin isän. Tämän moni osallistuvaan isyyteen kasvanut mies kokee epäoikeudenmukaisena ja nöyryyttävänä.  

Miehen erokriisin erityispiirteet

Erojen kanssa tekemisissä olevan työntekijän kohdatessa erotilanteessa olevan miehen, voi mies kuulostaa herkästi kiihtyvältä, epätasapainoiselta tai kyvyttömältä neuvottelemaan lapsia koskevista päätöksistä. Osa miehistä puolestaan on vetäytyneitä ja kohtaloonsa alistuneita; he ovat miehiä, jotka riidan ja mahdollisen konfliktin edessä antavat mieluummin periksi kuin lähtevät taistelemaan isyytensä puolesta. Toiset isät ovat kuulleet ja lukeneet internetin eropalstoja ja tulleet siihen tulokseen, että isän mahdollisuudet riitaisasti etenevässä eroprosessissa ovat heikot. Jotta voisi paremmin ymmärtää näitä neuvottelutilanteissa ylireagoivia isiä, on tärkeää tiedostaa miehen erokokemukseen liittyvät uhat isyyden jatkuvuuden ja säilymisen näkökulmasta.

Yksi merkittävä erityispiirre on se, että vain 30 prosenttia avioeroista on miesten alulle panemia. Tutkimusten mukaan miehet ovat naisiin verrattuna tyytyväisempiä parisuhteisiinsa. Myös parisuhteeseen liittyvät odotukset ovat miesten ja naisten kesken erilaiset. Miehet ovat tyypillisesti tyytyväisiä parisuhteeseensa naisen jo miettiessä eroa ja tähän liittyviä järjestelyitä. Tästä johtuen eropäätös usein yllättää miehen ja suistaa hänet äkilliseen kriisiin. Miehen kohdalla erotilanteen haasteellisuutta lisää käytännön asioiden hoitaminen akuutin kriisin keskellä. Isät, jotka eivät ole osanneet tai ymmärtäneet varautua eroon, joutuvat psyykkisesti erittäin kuormittavaan tilanteeseen; kriisin keskellä jätetyn miehen pitäisi pystyä ajattelemaan ja suunnittelemaan omaa ja lapsensa tulevaisuutta. Kun omat tunteet myllertävät, ei hillitty käyttäytyminen ja harkittu ajattelu ole useinkaan mahdollista. Akuutin kriisin ja tunnekuohun keskellä allekirjoitettu sopimus saattaa kaduttaa miestä vähän ajan päästä ja johtaa tuhoavaan riitelyyn vanhempien välillä. Tämän vuoksi työntekijän olisi aina tärkeää tehdä vähintäänkin suppea kartoitus suhteen päättymisestä ja eroprosessin luonteesta. Parhaimmillaan se lisää työntekijän ymmärrystä molempia eron osapuolia kohtaan ja vähentää aina käsillä olevaa vaaraa asettua yksipuolisesti tukemaan toisen vanhemman vanhemmuutta.

Miehen ja isän erokriisiä leimaa usein huoli lapsen menettämisestä tai yhteisen ajan vähenemisestä. Isän huoli voi olla niin suuri, että hän keskittää kaiken huomionsa lapsen huoltajuus- ja tapaamisasioissa vain puoliensa pitämiseen. Mies hakee erotyöntekijältä ensisijaisesti tietoa ja neuvoja, kuinka toimia eron käytännön asioissa. Omien eroon liittyvien tunteiden käsittely on vielä taka-alalla. Tilanne on ongelmallinen varsinkin niiden miesten ja isien kohdalla, jotka ovat tulleet jätetyiksi ja ovat siitä järkyttyneitä. He tarvitsevat ennen kaikkea aikaa eronsa käsittelyyn ja sen hyväksymiseen. Osaksi miehen rationaalinen tapa hoitaa eroaan voi selittyä mieskuvalla. Haavoittavien ja kipeiden tunteiden näyttäminen ei sovi kovin perinteiseen ja maskuliiniseen mieskuvaan. Mikäli työntekijä rohkeasti peilaa miehen tilannetta ja siihen liittyviä kipeitä tunteita, niin perinteinen mies voi avautua ja paljastaa haavoittuvuutensa. Erotilanne on miehelle myös mahdollisuus tutustua omiin kiellettyihin tunteisiinsa.

Toisille miehille ero voi olla muutos kokonaisvaltaisempaan isyyteen. Moni isä on kertonut opetelleensa tekemään kotitöitä, joita ei tehnyt vielä perheen ollessa koossa. Täysi vastuunotto lapsesta, kun lapsi on isän luona vahvistaa miehen isä-identiteettiä. Tässä mielessä ero voi hyödyttää niin isää kuin lasta. Sen sijaan itsensä altavastaajiksi kokevat isät saattavat melko helposti antaa huoltajuus- ja tapaamiskysymyksissä periksi. Tämä ei vahvista eron jälkeistä isyyttä ja pahimmassa tapauksessa isä saattaa hylätä lapsensa joko konkreettisesti tai emotionaalisesti. Heikoimmassa asemassa ovat ne miehet ja isät, joille ero ja perheen menettäminen tarkoittavat elämän tarkoituksen kadottamista. Huonosti tunteidensa kanssa toimeen tulevaa miestä uhkaa umpikuja.

Kriisiä pidetään sekä mahdollisuutena että uhkana. Valitettavasti liian monelle miehelle ja isälle ero muodostuu enemmän uhaksi, joka vie miehen elämän jyrkkään alamäkeen. Eroasioiden ammattilaisten tulisi tiedostaa riittävästi miesten lähtökohdat ja valmiudet selvitä erosta ja erottaa ne kyvystä hoitaa eron jälkeistä isyyttä. Monelle isyyden jatkuminen ja mahdollisuus viettää riittävästi aikaa lastensa kanssa eron jälkeen on vahvin ja joskus myös ainoa syy jatkaa elämää.

Miehen reagointi erotilanteessa

Vaimon ollessa aloitteentekijä erossa, monelle miehelle ensimmäisiä reaktioita ovat järkytys ja epäusko.  Miehessä herää pakonomainen tarve pelastaa suhde keinolla millä hyvänsä. Asetelma saattaa olla päinvastainen kuin aikaisemmin, jolloin nainen on esittänyt toiveita parisuhteen pelastamiseksi, mutta mies ei niitä ole kuullut, ymmärtänyt tai niistä piitannut. Miehessä herää suuri tarve muuttaa käytöstään ja niinpä hän saattaa pyrkiä olemaan ”täydellinen” koti-isä ja ihannepuoliso. Hän saattaa ehdottaa parisuhdeterapiaa ja kaikkia muita mahdollisia auttamistahoja liiton pelastamiseksi.  Miehen pettymykseksi puoliso voi kuitenkin haluta pysyä päätöksessään.

Suomalaiselle miehelle yksi tyypillinen reaktio eron alkuvaiheessa on erakoituminen sohvalle alkoholi seuranaan. Moni mies saattaa hakea oloonsa helpotusta laastarisuhteesta. Työstä saatetaan ottaa sairaslomaa. Toisille taas työ on ainoa ehjä rakenne elämässä eikä sieltä haluta olla pois. Työn paiskiminen itseään säälimättä taas saattaa joillekin olla reaktio erokriisiin. Punttisalillekin pahaa oloa koetetaan saada karistettua.

Erityisesti jätetty mies saattaa pitää yllä toivoa yhteen palaamisesta, mistä johtuen hän saattaa ääritapauksessa turvautua erittäin negatiiviseen toimintaan ex-puolisoaan kohtaan. Äärimmäinen epätoivo voi johtaa itsetuhoiseen käytökseen ja itsemurhalla uhkailuun. Mies voi vaarantaa henkensä esimerkiksi liikenteessä. Pahimmassa tapauksessa mies, joka ei kykene ylittämään avun hakemisen kynnystä, saattaa tehdä itsemurhan tai laajennetun itsemurhan. Onneksi monet miehet hyväksyvät eron tosiasiana ja alkavat valmistautua sen tuomiin haasteisiin rakentavasti. He puhuvat tunteistaan ystävälleen tai vanhemmilleen, kirjoittavat eropäiväkirjaa, hakevat itselleen ulkopuolista apua ja osallistuvat eroryhmiin.

Erolle altistavia toimintamalleja

Valitettavan moni mies herää vasta erouhan edessä tiedostamaan, että perheen ohella parisuhde olisi vaatinut erilaista panostusta. Erotyöstä saatujen kokemustemme valossa miehen tunne-elämä on miehen puolelta suurin yksittäinen eroon johtava tekijä. Perinteiseen mieskuvaan ei ole kuulunut omien tunteiden tutkailu eikä ihmissuhde- ja tunnetaitojen opettelu. Muun muassa tämän vuoksi omasta parisuhteesta ja sen ongelmista vaimon kanssa keskusteleminen koetaan vaikeaksi. Seurauksena puhumattomuudesta, joka voi olla myös molemminpuolista, on ongelmien käsittelemättömyys. Jotta elämä kotona tämän jälkeen olisi siedettävää, on ahdistavaa ilmapiiriä paettava. Miehelle tällaisia pakopaikkoja ovat tunnetusti työ ja harrastukset. Keskustelevat, mutta ei vielä tunnepuhetta osaavat miehet, turvautuvat luonnollisesti opittujen vahvojen puoliensa käyttöön; silloin, kun vaimo tarvitsisi myötätuntoa, mies alkaa miettiä, miten ongelma ratkaistaan käytännössä. Omien ja vaimon tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen ja nimeäminen jää usein kuitenkin heikoksi.

Tunne-elämän vaikeuksissaan miehet turvautuvat usein alkoholiin tai hakevat ratkaisua sivusuhteesta. Nämä keinot ja tavat yrittää selvitä parisuhdeongelmista kääntyvät valitettavasti parisuhteen ja partnerin hyvinvointia ja lopulta miestä itseään vastaan. Rakentavat tavat käsitellä eroa, kuten esimerkiksi kaverin kanssa keskusteleminen tai avun hakeminen itselle, koetaan usein hankaliksi.

Miehen selviytyminen erosta

Suomalaisen miehen kynnys avun hakemiseen ja vastaanottamiseen on suuri. Tosin tässä on selviä sukupolvien välisiä eroja.  Kun 50-, 60- ja 70-luvuilla syntyneet hakevat apua erotilanteeseensa vasta äärimmäisessä hädässä, 80- ja 90-luvuilla syntyneet osaavat hakea ja jopa vaatia apua. Nuoret miehet saattavat olla muutamankin eroauttajatahon asiakkaina. Selviytyminen erosta ja siitä ylipääseminen edellyttää useimpien miesten kohdalla sitä, että mies ei jää yksin tilanteensa kanssa ja että häntä osataan tukea oikealla tavalla. 

Keinoja selviytymiseen

Erosta Elossa -toiminnassa mieheltä kysytään jo ensimmäisellä kerralla kärsiikö hän unettomuudesta. Unen pituus ja laatu ovat ensiarvoisen tärkeitä. Väsyneenä ei jaksa pitää ”päätä pinnalla” eikä ajatus juokse asioita miettiessä. Väsymys voi johtaa uupumiseen ja siitä voi alkaa alamäki, jossa ongelmat kumuloituvat hallitsemattomasti.

Liikunta kohtuullisessa mielessä on yksi hyvä tapa lisätä hyvinvointia vaikeassa elämänkriisissä. Jos miehellä on ollut ennen eroa tai aikaisemmassa elämänvaiheessaan mieleinen harrastus, sen jatkaminen on todennäköisesti hyväksi. Työssäkäynti voi olla tärkeä elämän sisältö ja päivärytmin ylläpitäjä kriisin keskellä. Kaikki miehet eivät kuitenkaan ole toiminnallisia eivätkä pura ahdistustaan tekemisen kautta.  Muita toimivia erokriisin käsittelytapoja on omista ajatuksistaan ja tunteistaan kirjoittaminen. Kirjoittaminen jäsentää mieltä ja lisää itsetuntemusta sekä ymmärrystä eron syihin. Toiset saavat kiinni luovuudestaan, säveltävät kokemuksistaan musiikkia, maalavat tai kirjoittavat runoja.

Silloin, kun eroa on vaikea hyväksyä ja oma henkinen selviäminen koetaan uhatuksi, voi vihaaminen ja vihan ylläpitäminen kantaa miestä jonkin matkaa eteenpäin. Vihan avulla mies voi riuhtaista itsensä puolisostaan irti. Viha on vahvalla ja intensiivisellä energialla ladattu tunne, joka auttaa myös jaksamaan ja toimimaan. Erotyöntekijän on hyvä tunnistaa, koska on oikea hetki myötäelää miestä hänen vihassaan ja koska tukea häntä löytämään vihan alla olevat muut tunteet, kuten pettymyksen ja surun.     

Ennen kaikkea paha olo purkaantuu puhumalla: puhuminen kavereille tai läheisille on äärimmäisen tärkeää.  Jos lähipiirissä ei ole ketään sopivaa ihmistä, jonka kanssa jakaa tunteita, on miehelle tärkeää hakeutua ammatillisen avun tai vertaistuen piiriin.  Näistä tukitoimista mies voi saada sekä eroprosessiin liittyvää tietoa että ymmärtävää apua vaikeidenkin tunteiden käsittelyyn. Miesten kohdalla ammattilaisen kanssa käyty keskustelu mahdollistaa avun saamisen lisäksi vertaistuen kaltaisen kokemuksen kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta.

Voiko erosta oppia ja kasvaa ihmisenä?

Eroa pidetään sekä mahdollisuutena että riskinä erotilanteeseen joutavalle. Tässä artikkelissa eroa on tarkasteltu lähinnä miehen eroon ja hyvinvointiin liittyvien riskien näkökulmasta. On kuitenkin paikallaan tarkastella eroa myös miehen mahdollisuutena. Niin kuin edellä on todettu, monelle miehelle ero tulee yllätyksenä ja vasta silloin osa miehistä pysähtyy miettimään olisiko jotakin voinut ja pitänyt tehdä toisin. Ammattiauttajan luona tai vertaistoimintaan osallistumalla miehelle tarjoutuu mahdollisuus tutkia eroon johtaneita syitä ja lisätä itsetuntemustaan. Miesten eroryhmässä mies katselee omaa toimintaansa kuin peilisalissa, missä jokainen ryhmäläinen edustaa yhtä peiliä. Näin mies saa mahdollisuuden laajentaa näkökulmiaan ja oppia jotakin uutta sekä parisuhteestaan että itsestään. Toinen ja ehkä vielä merkittävämpi oppimisen ja kasvun mahdollisuus sisältyy tunne-elämään. Suostumalla eroprosessin läpi käymiseen, mies oppii entistä paremmin nimeämään ja sanoittamaan tunteitaan. Samalla mies tulee parantaneeksi edellytyksiään vastavuoroiseen ja toimivaan parisuhteeseen tulevaisuudessa.

Viime vuosikymmeninä yhteiskunnassamme, mies- ja naiskuvassa sekä parisuhdekulttuurissa tapahtuneet muutokset ovat tehneet itse parisuhteesta ja avioliitosta yhteiselämän muodon, joka haastaa parisuhteessa elävät omaan ja yhteiseen kasvuun. Eroaminen näyttää olevan monelle miehelle se hetki, jonka äärellä mies tulee tästä tietoiseksi. Erosta Elossa -toiminnan puitteissa on havaittu, miten avun ja tuen piiriin hakeutuvat miehet ovat valmiita oppimaan virheistään ja kasvamaan miehinä. 


Lähettäjä
Antti Alén
13.03.2015
Viimeksi muokattu
07.07.2019
Tunnisteet: ms20-v
IHANA:

Wooow, minä olen Gloria Meyers, haluan jakaa elämäni tarinan maailman kanssa siitä, miten sain mieheni, ennen kaikkea sain onnellani takaisin, tarkoitin yhden dr. Ogundeleen ilmoitusta internetissä siitä, miten hän auttaa naista saan poikaystäväni takaisin, joten minun täytyy ottaa yhteyttä häneen auttamaan minua palauttamaan avioliittoni, aviomies jätti minut viiden vuoden avioliitolle, koska hänen perheensä ja ystävänsä eivät pidä minusta ja he pyytävät häntä saamaan toisen naisen, mutta kun minä ota tohtori Ogundele apua, hän kertoi rentoudakseen, että hän auttaa minua, tohtori Ogundele toi mieheni, joka jätti minut 5 vuodeksi vain 24 tuntia. Tämä on voimakas loitsu, jota en ole koskaan nähnyt elämässäni sellaista, hän toi takaisin mieheni minulle vain 24 tunnissa ja kertoi minulle, että minulla on oma lapsi, tänään minulla on 1-vuotias vauva, tämä mies on hieno, jos joku tarvitsee apua ja haluaa ottaa sinuun yhteyttä, sinä voi tavoittaa hänet seuraavalla osoitteella: Sähköposti: ogundeletempleofsolution@gmail.com, Viber-numero: +27638836445. Whats-app Numero: +2349065101630.
Lähettäjä
Gloria
10.05.2018
Avioliitto palautettu! Tässä on tarinani maailmalle siitä, miten sain rakkauteni takaisin ja pelastin avioliittoani. Rakastan mieheni niin paljon, etten voi edes tehdä. Olin naimisissa 12 vuoden ajan 2kidsin kanssa ja elimme onnellisina, kunnes asioista alkoi ruma ja meillä oli taistelu ja argumentti lähes joka kerta ... se paheni siinä vaiheessa, että hän teki avioeroa ... yritin parhaimmillaan tehdä hänestä muutoksen mieleensä ja pysymään minun kanssani, koska rakastan häntä kaikella sydämelläni eikä halunnut menettää häntä, mutta kaikki vain osoittautui epäonnistuneeksi ... Hän muutti talosta ja jatkoi edelleen avioeroa varten ... Valehdellut, huusin ja kokeillut kaiken mutta ei vielä ollut mitään tekemistä . Läpimurto tuli kun joku esitteli minulle tämän hienon papin, joka lopulta auttoi minua yhdistymisessä rakkauden loitsun ... En ole koskaan tehnyt tällaisia ​​asioita ennen vaan vain päätin kokeilla vastahakoisesti, koska olin epätoivoinen ja jäi ilman muuta vaihtoehtoa ... Hän teki erityistä hengellistä rakkautta spell ... 7 päivän kuluessa mieheni soitti minulle ja pahoitteli kaikkea tunnepitoista traumaa, jonka hän oli maksanut minulle, muutti takaisin taloon ja me jatkamme elää onnellisina, lapset ovat onnellisia. Olen esitellyt hänet monille pariskunnille, joilla on ongelmia ympäri maailmaa, ja heillä on ollut hyviä uutisia ... Ajateltiin vain, että minun olisi levitettävä kokemukseni, koska uskon vahvasti, että joku tarvitsee sitä. Voit lähettää sähköpostia Priest manukaan kautta (lovesolutiontemple1@gmail.com) tai viber +393512671600
Lähettäjä
kate332
11.07.2018
Rakastan miestä niin paljon, että olimme tyytyväisiä kahteen lapseen, poikaan ja tyttöön. 3 kuukautta sitten aloin huomata joitain outoja muutoksia hänestä. muutamaa viikkoa myöhemmin huomasin, että mieheni on näkemässä joku muu. Hän alkoi tulla kotiin myöhään töistä, hän tuskin välittää minusta tai lapsista enää, joskus mieheni sammuu ja ei edes tule kotiin muutaman päivän ajan. Tein kaikki voin korjata tämän ongelman, mutta mitään ei toiminut. Olin hyvin huolestunut ja tarvitsin apua. Luin Goko-tarinoita verkkosivuilla, jotka viittasivat siihen, että tohtori Goko voi auttaa ratkaisemaan siviilisäädyn ongelmat, palauttamaan rikkoutuneet suhteet ja niin edelleen. Joten otin yhteyttä häneen ja kerroin hänelle ongelmista. Hän vahvisti avioliitoni ja hän tarjoaa ratkaisun ongelmaan, nyt mieheni ja minä ovat taas yhdessä. kaikki toimii hyvänä avioliitoksella ja olen niin onnellinen, että tohtori Goko tuo mieheni takaisin menestyksekkäästi. jos sinulla on ongelmia kotona, terveydellän, avioliitossa / suhteessa ja lähetä sähköpostia hänelle Dr.gokosspiritualcaster@gmail.com voit antaa hänelle whatsapp-keskustelun +2348056398964
Lähettäjä
Theresa
16.07.2018
Olen herra Carolina. William yhdistyneestä valtiosta, haluan jakaa todistuksen elämästäni jokaisen kanssa. Olin naimisissa mieheni Williamin kanssa, rakastan häntä niin paljon, että olemme naimisissa 7 vuotta kahden lapsen kanssa. Kun hän lähti lomalle Ranskaan, hän viittasi Ashley-nimiseen naiseen ja kertoi minulle, ettei hän ole enää kiinnostunut avioliitoksistamme. Olin niin hämmentynyt ja etsinyt apua, en tiedä mitä tehdä ennen kuin tapasin ystäväni Mary ja kerroin hänelle ongelmani. Hän kertoi minulle, että en olisi huolissani, jos minulla olisi ollut vastaava ongelma ennen ja minulle otettiin käyttöön mies nimeltä Prophet TAKUTA, joka heitti loitsun hänen ex-poikaystävänsä ja toi hänet takaisin hänelle 3 päivän kuluttua. Maria pyytää minua kommunikoimaan profeetta Takutan kanssa. Otin yhteyttä häneen auttamaan minua palauttamaan mieheni takaisin, ja hän pyytää minua olemaan huolissani siitä, että hänen esi-isiensä jumalat taistelevat minulle. Hän kertoi minulle, että kolmen päivän kuluttua hän liittyisi yhteen minun ja mieheni kanssa. Kolmen päivän kuluttua mieheni soitti minulle ja kertoi minulle, että hän etsii asioita jälleen, mikä yllätti minut, kun näin hänet ja alkoi itkeä anteeksi. Tällä hetkellä olen onnellisin nainen maan päällä, mitä tämä suuri profeetta teki minulle ja miehelleni, voit ottaa yhteyttä hänen sähköpostiisi: (takutaegbedie@gmail.com). Tai mitä hänellä on tässä numerossa. (2348165186811)
(1) Jos haluat ex: n palata
(2) jos sinulla on aina pahoja unia.
(3) Haluat olla edustettuina toimistossasi.
(4) Jos haluat lapsen.
(5) Kasviperäinen hoito
(6) Haluat olla rikas.
(7) Hän haluaa sitoa miehensä / vaimonsa ikuiseksi.
(8) Jos tarvitset taloudellista apua.
(9) Anna ihmisten noudattaa hänen sanojaan ja tehdä toiveensa
(10) ETC-tapausratkaisu
Ota hänet yhteyttä osoitteeseen (takutaegbedie@gmail.com) tai whatsApp .. hänet tässä numerossa. (+2348165186811) ja siunataan
Lähettäjä
carolina william
04.09.2018
Hei olen Mary Michael, olen täällä spreed tämä hyvä uutinen koko maailmalle siitä, miten sain mieheni rakastaa takaisin. Olin hulluksi, kun rakkauteni jätti minut toisen tytön viime kuussa, mutta kun tapaan ystävä, joka tutustuttaa minut DrIgbinovia suuri Messenger, olen kertonut minun ongelmani DrIgbinovia miten mieheni jätti minut ja myös miten minun piti saada työtä erittäin suuri yritys. Hän vain sanoi minulle, että olen tullut oikeaan paikkaan olivat aion saada sydämeni halu ilman sivu vaikutuksia. Hän kertoi minulle, mitä minun pitää tehdä, kun se oli tehty, seuraavan 2 päivää, rakkauteni soitti minulle puhelimessa ja sanoi anteeksi elää minulle ennen nyt ja myös seuraavan viikon jälkeen rakkauteni soitti minulle on vedota anteeksiantoa , Olin pyytänyt haastatteluun minun haluttu yritys minun tarvitsi työskennellä ohjaaja. Olen niin onnellinen ja ylityöllistettyjä, että minun täytyy kertoa tämä koko maailmalle, miten Drigbinovia auttaa minua myöntämään sydämeni halu. Drigbinovia on erikoistunut kaikenlaisia oikeinkirjoituksen ja hyvää taikaa. Jos tarvitset apua yhteyttä Drigbinovia on seuraava Sähkö posti osoite: doctorigbinovia93@gmail.com

Kiitos minulle myöhemmin.
Lähettäjä
mary michael
27.10.2018
TODISTUS

Nimeni on Safina Jakov, minä olen Puolasta ja jakan tämän maailman tosi elämäntarinaani, haluan maailma tietää erinomaisesta ja rehellisestä suuresta miehellisestä Akinista Akinista, minulla oli ongelmia minun aviomies ja hän meni eroon eroon, koska minulla ei ollut lasta hänelle 9 vuoden avioliiton jälkeen ja etsin apua kaikkialla, tiedän, että voisi auttaa minua ja näen yhden ilmoituksen, josta puhutaan Dr Akinista miten hän voisi auttaa häntä 24 tuntia, otin nopeasti yhteyttä, ja hän kertoi minulle, että hän auttaa minua ongelmani kanssa 48 tuntia en ollut varma hänen sanoista, toistaiseksi hän toi takaisin mieheni, joka jäi alle 48 tunteina ja mieheni paluun jälkeen olen onnellinen nainen maan päällä, koska olen raskaana poikavauva, todistan tänään, koska kerroin tohtori Akinille, että annan maailman tietää hänestä ja jopa niille, jotka tarvitsevat ratkaisu elämäsi ongelmiin, ota hänet yhteyttä tähän päivään mennessä ja ota yhteyttä: WhatsApp ja Viber Chat: +27656406432. Sähköposti: akinsolutiontemple@gmail.com
Lähettäjä
Safina
29.11.2018
KIITOS TULEVAISUUDESTA JULKAISEMISESTA YLÖS LOTTERIIN VOITTAVAT NUMEROT ON OLETTAVAT KYSYMYKSIÄ / WHATS APP +2347051758952 Hei, nimeni on Ade Hyvä lapsi Yhdistyneestä kuningaskunnasta olen iloinen voidessani jakaa tämän suuren todellisen elämän todistuksen, miten voitin seitsemänkymmentäyksi miljoonaa, viisikymmentä seitsemäntuhatta, neljäsataa kolmekymmentä yhdeksän kiloa. Kaikki unelmani tulivat läpi, kun otin yhteyttä tohtori Peteriin. ja kertoi hänelle arpajaiset. Minulla on niin paljon rahaa lippu vain varmistaakseni, että voitan. Mutta en koskaan tiennyt, että voitto oli niin helppoa, kunnes sain maailman suurimman oikeinkirjoituksen. jotka niin monet ihmiset ovat puhuneet tästä, on erittäin suuri lotossa olevien pelien valamisessa. joten päätin antaa hänelle kokeilun. Otin yhteyttä tähän hienoon tohtori Peteriin ja hän teki loitsun ja antoi minulle voittavan arpajaisten numerot. Mutta uskokaa minua, kun vedot olivat olleet joukossa voittajia. Voitin 71.057.439 puntaa. Tohtori Peter, olet maailman paras, näiden suurten tohtori Peter voit voittaa tuhansia rahoja arpajaisten kautta. Olen niin iloinen voidessani tavata nämä hienot miehet nyt, olen ikuisesti kiitollinen teille tohtori Peter, lähetä hänelle sähköpostia oma voittamasi arpajaiset numerot lähettävät sähköpostinsa: allmightbazulartemple@gmail.com tai Whats App hänelle +2347051758952 tai tutustu hänen verkkosivustoonsa http: // kiitos ystävän lukemisesta
Dr.Clement voi myös hoitaa koko taudin kasviperäisellä lääkkeellä
1. HIV / AIDS
2. HERPES simplex
3. CANCER
4. syylien sairaus)
5. Hepatiitti
6. krooninen haima
7. korkea veri
8. COPD (krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus)
9 Hanki Ex Back
Lähettäjä
tereza
01.07.2019
Nimeni on Jose Alexandra. Vakavasti i tasoitin, kun viisivuotias mieheni jäi toisen naisen kanssa scothlandissa. Huusin ja nuhtelin joka päivä, kunnes se oli niin huono, että en kestänyt sitä enää. ja pääsin Internetiin apua varten, kunnes osuin todelliseen, ja se on Dr Wealthy. Olen melkein luopunut yrittäessään saada mieheni takaisin ja ottaa tyytyväinen perhe uudelleen. Olin yrittänyt paljon, mitä tiesin, ja loitsuilla voin saada hänet takaisin, koska olen kuullut paljon Dr Wealthy, siunauksista ja poikkeuksellisista maagisista voimista, hän teki kaiken työn, ja heti 7 päivän kuluttua mieheni palasi minun luokseni ja hän oli vangittu kaikesta, mitä hän on tehnyt. Ja nyt elämäni on tasapainoinen ja olen jälleen onnellinen. Dr Wealthy teet hyvää palvelua ihmisille, enkä usko, että monet ihmiset olisivat tienneet sinusta. Olet karkea timantti. Kiitos tohtori Wealthy Olet lahjakas ja annatte itsesi niin vapaasti kuin teit minulle. Kiitos, että kutitte maagisia rakkauden loitsuja minulle ja Sergio. Hän on palannut minulle juuri niin kuin se oli, kun tapasimme ensin .. sieluni syvyydestä! Olen nyt erittäin onnellinen. Kiitos ja Jumala siunatkoon sinua niin paljon, sir. Nyt mieheni on palannut minulle vain 7 vuorokauden ajan, kuten sanoitte sen..wow .. olen täysin palkittu. Kiitos paljon, sir, paljon arvostuksia .. Tässä on Dr Wealthy yhteystiedot: wealthylovespell@gmail.com tai sinä mitä hänet. + 2348105150446
Lähettäjä
Jose Alexandra
04.07.2019
HOW TO RETURN YOUR EX LOVER
I want to share my testimony with everyone. My name is Florance Justine (France). After 4 years of marriage with my husband, he left me for another woman, which created frustration. I did everything I could to get it back, but nothing was done until an old friend told me about an Internet Dr.jaja launcher that helped him solve a similar problem. At first, I doubted it, but I decided to give it to him. I contacted the doctor (jajaspellcastertemple@gmail.com.com). He helped me cast a spell on my husband and within 48 hours my husband came home. I can not help but thank JAJA. Contact this great launcher for any of your problems, it is able to provide a lasting solution to all your problems: Etc
Lähettäjä
Vieras
07.07.2019